Топола – На основу Одлуке о начину коришћења  површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола“ 02/2019,13/2019) а у складу са Програмом локација са распоредом, површином и наменом продаје производа и услуга у дане манифестације и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола,, 06/2019), Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања манифестација и вашара  у Општини Топола, расписује Оглас за давање у закуп јавне површине у дане манифестације „Опленачка берба 2019“, објављено је на сајту општине Топола.

Закуподавац Општина Топола, оглашава да се путем прикупљања писмених понуда, издајe у закуп јавнa површинa за дане одржавања манифестације ,,Опленачка берба 2019“, и то:
-локација 1 – Раскрсница ул. Кнегиње Зорке и Авеније Краља Петра I, површина 53 m²;
-локација 2– Авенија Краља Петра I – код библиотеке, површина 140 m²;
-локација 3 – Спортски терен, површина 1150 m²;
-локација 4 – Раскрсница Авенија Краља Петра I и Ђурђевданске-лева страна, површина 220 m²;
-локација 5 – Авенија Краља Петра I, површина 103 m²;
-локација 6 – Раскрсница ул. Косте Ј. Јовановића и Авеније Краља Петра I, површина 221 m²

-локација 7– Раскрсница Авенија Краља Петра I и Ђурђевданске – десна страна, површина 224 m²;
-локација 8– ул. Краљице Марије – код рачуноводстава, површина 223 m²;
-локација 9– Раскрсница ул. Кнегиње Зорке и Краљице Марије, површина 123 m²;
-локација 10– Улица Владике Николаја Велимировића – код Хана, површина 696 m²;
-локација 11– Улица Владике Николаја Велимировића– код Визиторског центра , површина 1370 m²;
Писмене понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп простора на јавним површинама у дане спровођења општинске манифестације “Опленачка берба 2019”, путем поште или непосредно на писарницу Општине Топола, адреса: Општинска управа Општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола.
Крајњи рок за достављање понуда је 25.09.2019.године до 12:00 часова.
Отварање понуда ће се одржати дана 25.09.2019. године са почетком у 13:00 часова  у згради Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола.
Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком: „Не отварај – понуда за закуп јавне површине у дане манифестације ,,Опленачка берба 2019“ локација бр. ___ – _____________________ (назив локације)“. На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке сматраће се неуредном, односно
непотпуном и као таква биће одбачена.
Понуда се подноси у слободној форми или на обрасцу закуподавца који се може преузети на интернет страницама Општине Топола, Туристичке организације „Опленац“ или непосредно на адреси закуподавца, и обавезно мора да садржи: – цену закупа по m2 – доказ о уплати депозита, – број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, – за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број радње; – за правно лице: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, као и оверено пуномоћје лица које заступа подносиоца понуде (уколико није заступник).
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.
Почетна цена закупа јавне површине износи 500,00 динара по m² по дану. Подносилац понуде је у обавези да јавну површину закупи за сва три дана трајања манифестације.
За локацију број 3, која је по намени забавног карактера, почетна цена износи 287.500,00 динара за целокупну површину за сва три дана трајања манифестације.

За локацију број 10, која је по намени забавног карактера, почетна цена износи 50.000,00 динара за целокупну површину за сва три дана трајања манифестације.
За локацију број 11, која је по намени забавног карактера, почетна цена износи 100.000,00 динара за целокупну површину за сва три дана трајања манифестације.
Депозит у јавном надмeтању износи 20% укупне цене закупа локације за коју је подносилац понуде заинтересован – за сва три дана манифестације и исти се уплаћује на рачун Општине Топола бр.
840-742155843-80, позив на бр. 86-101 по моделу 97.
Положени депозит ће се вратити учесницима, који не буду остварили право у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, док ће се депозит учесника који буде успео у јавном надметању урачунати у накнаду.
Закупац је у обавези да користи предметни локацијски простор у складу са наменом давања у закуп.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине.
Уколико два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
Комисија је овлашћена да започне поступак слободне погодбе у случају да се за неку од слободних јавних површина не појави заинтересовано лице, у случају одустанка понуђача, односно лице које је већ закључило уговор, као и у случају непостојања прихватљиве понуде за закуп. Сматра се да је јавно надметање успело у случају (кумулативно): – постојања најмање једне благовремене, прихватљиве и потпуне пријаве на основу које се подносилац региструје и – ако подносилац пријаве прихвати почетну цену. Уколико понуђач одустане од понуде, не закључи уговор, односно не уплати уговорену цену у предвиђеном року губи право на повраћај депозита и право да буде закупац јавне површине у дане манифестације ,,Опленачка берба“ у наредне три године. У овом случају закључивање уговора ће бити понуђено наредном најповољнијем понуђачу.
Разгледање локације је могуће сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова за време трајања предметног конкурса за давање у закуп. Ближе информације у вези огласа могу се добити у Општинској управи Општине Топола, Служба јавних набавки. Контакт особа: Мирjана Ћирић, тел: 034/6811-008.
ТопПрес