Савети за пољопривреднике, како лакше до субвенционисаних кредита

Савети за пољопривреднике, како лакше до субвенционисаних кредита

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите. Списак свих банака које су потписале уговор о кредитима са субвенционисаном каматном стопом је објављен на сајту Министарства пољопривреде.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењеу кредита са значајно повољнијим условима од стандардне банкарске понуде. На ову врсту подршке сви пољопривредници са активним статусом у регистру пољопривредних газдинстава могу рачунати: за развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња; развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, затим за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему, набавку хране за животиње, као и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.

Кредити за обртна средства и механизацију

Халкбанка, у складу са тим, својим клијентима нуди кредите за обртна средства до 36 месеци, као и кредите за набавку нове механизације уз рок до 60 месеци.- Када су у питању кредити за обрт омогућена је набавка репроматеријала, и то за биљну производњу, за набавку приплодне и стоке за тов, за набавку сточне хране, као и за набавку нове механизације и опреме. Код набавке трактора рок отплате је 60 месеци, а она се врши у полугодишњим ануитетима – наводе у Халкбанци.

Каматна стопа до три одсто

Иначе, према условима које је прописало Министарство пољопривреде, кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, или од три до пет година, одобравају се и исплаћују у динарима, односно без валутне клаузуле.

Код њих фиксна каматна стопа износи три одсто на годишњем нивоу, односно један одсто за индивидуалне пољопривреднике који задовољавају један од три услова (физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола).

Кредити чији је рок отплате до три године могу се отплаћивати у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ануитетима, а кредити чији је рок отплате од три до пет година се враћају у шестомесечним ануитетима.

Износи кредита – колико ко добија

Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, микро и мала правна лица).

С друге стране, физичко лице, носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку до укупног износа кредита од 6.000.000 динара.

Када се ради о правном лицу, може да оствари право на кредитну подршку до укупног износа од 18.000.000 динара.

Правилником о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредницима дефинисано је да се кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци уз достављање пратеће документације.

ТопПрес/ Извор: Блиц

KOMENTARI