Шта је у пакету мера за опоравак српске привреде?

Шта је у пакету мера за опоравак српске привреде?

 

Пакет економских мера државе за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса Ковид-19 и подршку привреди Србије подразумева укупно девет мера, са процењеним ефектом у висини од 608,3 милијарде динара.

Од тих девет, три су мере пореске политике, по две су директна помоћ приватном сектору и мере за очување ликвидности привреде, а као остале мере наводи се мораторијум дивиденди до краја године и фискални стимуланс – односно директна помоћ свим пунолетним грађанима.

Међутим, на подршку не могу да рачунају они привредни субјекти који су током ванредног стања умањили број запослених за више од 10 одсто, не рачунајући запослене на одређено време, којима уговор истиче током ванредног стања, као и они који су привремено прекинули пословање пре проглашења ванредног стања, односно пре 15. марта.

ПРВИ СЕТ МЕРА:

претпоставља у највећем делу одлагање плаћања доспелих пореских обавеза, уз каснију отплату на рате, најраније од почетка 2021. године:

-Одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде спроводи се у циљу обезбеђења ликвидности, одржања привредне активности и запослености.

Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор, током трајања ванредног стања има за циљ повећање ликвидности свих привредних субјеката у привредном сектору који исплаћују зараде запосленима. Такође, ова мера се односи на одлагање плаћања пореза на приход од самосталних делатности свих предузетника.

Сви послодавци који се определе да користе ову меру могу да користе одлагање плаћања трошкова пореза и доприноса на зараде до почетка 2021. године, а након тога се оставља могућност даљег одлагања плаћања ових трошкова најдуже до 24 месеца без обавезе плаћања камате на захтев пореског обвезника.

Основни услови за примену ове мере су идентични за све послодавце без обзира на њихову економску снагу.

– Одлаже се и плаћање аконтација пореза на добит у другом кварталу.

Та мера има за циљ повећање ликвидности пореских обвезника путем одлагања плаћања аконтација за порез на добит за 2020. годину које доспевају у другом кварталу 2020. године.

Основни услови за примену ове мере су идентични за све обвезнике пореза на добит без обзира на њихову економску снагу.

-Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а. Та мера има за циљ да се од плаћања ПДВ ослободе они донатори који своје производе, односно производе чијим прометом се баве, донирају установама које су непосредно укључене у активности које имају за циљ спречавање ширења и лечење грађана од болести ковид-19.

ДРУГИ СЕТ МЕРА:

односи се на директна давања предузећима, исплату помоћи у висини минималне зараде за предузетнике, микро, мала и средња предузећа, односно субвенције 50 одсто минималне зараде великим предузећима, чији запослени су послати на принудни одмор, због смањеног обима пословања или потпуне обуставе рада.

Директна помоћ предузетницима који се паушално опорезују и који плаћају порез на стварни приход, микро, малим и средњим предузећима у приватном сектору – уплата помоћи у висини минималца (за време трајања ванредног стања), и за велика предузећа уплата помоћи у висини 50 одсто минималца за запослене којима је решењем утврђен престанак рада .

Код овог сета мера је направљена разлика у начину примене по основу економске снаге обвезника.

У складу са тим, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима је дата економска помоћ у висини нето минималне зараде за свако лице које код њих има статус запосленог.

За правна лица која су класификована као велика, помоћ је опредељена сразмерно броју лица која ови послодавци задржавају у радном односу иако је за радом тих лица привремено престала потреба.

Предложеним мерама послодавци се у довољној мери стимулишу да одрже постојећи ниво запослености, док се у случају предузетника, малих, микро и средњих правних лица, већим обимом права додатно јача ликвидност у циљу одржавања пословања, односно одустајања од покретања поступака престанка обављања пословања.

ТРЕЋИ СЕТ МЕРА:

усмерен је на очување ликвидности привредних субјеката у условима економске кризе очекиване током и по окончању ванредне ситуације проузроковане пандемијом Ковид-19 вируса.

Овим програмом Влада Србије жели да минимизира спољне утицаје, као што су пад тражње и прекид ланаца снабдевања, и њихове последице, као што су смањење запослености и неликвидност, на пословање српске привреде.

Програм предвиђа две мере:

1. Програм за доделу кредита за одржавање ликвидности и обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних субјеката, пољопривредних газдинстава и задруга који су регистровани у релевантном регистру преко Фонда за развој Републике Србије.

2. Гарантне шеме за подршку привреди у условима ковид-19 кризе за кредите за одржавање ликвидности и обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних субјеката, као и пољопривредних газдинстава преко комерцијалних банака које послују у Републици Србији.

Укупна вредност програма предвиђених овом мером износи 264 милијарде динара (око 2.2 милијарде евра).

ЧЕТВРТИ СЕТ МЕРА:

односи се на уплату директне помоћи у износу од 100 евра у динарској противвредности свим пунолетним грађанима Србије.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI