Стижу паре ратарима, сточарима, пчеларима, воћарима: Ко има право на помоћ и како се дели 150 милиона?

Стижу паре ратарима, сточарима, пчеларима, воћарима: Ко има право на помоћ и како се дели 150 милиона?

Влада Србије определила је укупно милијарду и 150 милиона динара за помоћ повртарима, власницима крава, оваца и коза, пчеларима, у циљу ублажавања последица насталих услед болести КОВИД-19.

Право на исплату помоћи по Уредби, која је на снази од 16. априла, остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у Регистру,

Помоћ је намењена регистрованим повртарима за гајење поврћа у заштићеном простору, власницима крава, оваца и коза обележених и регистрована у Централној бази података и власницима кошнице пчела која је обележена и регистрована у Централној бази или власник кошнице пчела има 70 или више година старости у 2020. години.

Помоћ повртарима је 25 динара по квадратном метру уписане површине а највише 90.000 динара, по грлу краве је 3.000 а највише 30.000 динара, по овци или кози је 500 динара а највише 20.000 динара, до је помоћ пчеларима 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

Новчана помоћ из ове уредбе кумулира се међусобно, као и са евентуалним другим врстама помоћи као што су подстицаји, субвенције, донације у складу са посебним прописима, наводи се у Уредби.

Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом врши Министарство финансија – Управа за трезор на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар, а средства новчане помоћи не могу бити предмет принудног извршења.

Корисник помоћи дужан је да даје тачне податке за остваривање права на новчану помоћ и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Лице које оствари право на новчану помоћ, а на то нема право у складу са овом уредбом и не изврши повраћај неосновано добијеног новца, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30-70 процената примљених новчаних средстава, а не мање од 15. 000 динара за физичко лице, односно 30. 000 динара за предузетника, односно 90. 000 динара за правно лице.

За прекршај одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном у износу од 5. 000 до 30. 000 динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI