Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола

Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола

Tопола – Општина Топола је успешно реализовала пројекат “Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола” укупне финансијске вредности 52.517,02 ЕУР, објављено је на сајту општине Топола.

Средства у износу од 30.000,00 ЕУР обезбеђена су кроз донацију (бесповратна средства) Европске уније у оквиру Програма ЕУ ПРО који спроводи Организација Уједињених нација за пројектну сарадњу (УНОПС) у сарадњи са Владом Републике Србије. Преостали део средстава у износу од 22.517,02 ЕУР (42,88 %) представља локално учешће општине Топола. Средства су обезбеђена из буџета Општине Топола. Сарадник на пројекту било је Удружење грађана „Јасеничке капи“ за чије потребе је рађен пројекат дистрибутивне мреже.

Свеобухватни циљ пројекта је допринос унапређењу економског развој у општини Топола кроз подршку производњи воћа израдом пројектно техничке документације за разводну мрежу – систем за наводњавање пољопривредног земљишта којим ће се створити услови за изградњу система за наводњавање преко 300 хектара засада воћа у Тополском крају. Пројектом су обухваћене пољопривредне парцеле чланова Удружења „Јасеничке капи“, у катастарским општинама Винча, Пласковац и Блазнава.

Пројекат ће на општем нивоу допринети стварање повољних услова за економски развој општине Топола кроз подршку воћарству и унапређењу локалне економије и стандарда грађана. Захваљујући пројекту, повећаће се учешће воћарских производа из породичне производње на српском и другим тржиштима и створити услови за упошљавање додатне радне снаге кроз отварање нових радних места у производњи и преради воћа.

Пројектом су дефинисана 2 специфична циља:

  • повећање учешћа воћарских производа из мале породичне воћарске производње на српском и другим тржиштима;

  • подршка локалној економији кроз додатно запошљавање отварањем нових радних места у производњи и преради воћа.

Ови специфични циљеви ће бити оствариви када се изгради секундарна мрежа за наводњавање.

Главне пројектне активности

  1. Израда пројекта дистрибутивне мреже за наводњавање (спровођење поступка јавне набавке услуге израде пројектно-техничке документације, закључивање уговора и израда ПТД);

  2. Израда процене утицаја система за наводњавања на животну средину;

  3. Израда Пројекта за извођење ПЗИ (пројекти хидротехничких инсталација, машинских инсталација, телекомуникационих инсталација).

Носилац израде пројектно-техничке документације био је Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“АД из Београда.

Пројектант је припремио први део пројектно-техничке документације Идејно решење за локацијске услове (ИДР) у складу са позитивним законским прописима и уговореним обавезама. На основу овог идејног решења за локацијске услове, Општинска управа општине Топола је у поступку издавања локацијских услова прибавила све потребне услове које издају Јавна предузећа – Носиоци јавних овлашћења. На основу идејног решења и добијених услова издати су Локацијски услови за изградњу дистрибутивне мреже система за наводњавање „Јасеничкe капи“, у Тополи, након чега је настављено са развојем пројекта за грађевинску дозволу (ПГД). По завршетку пројекта за грађевинску дозволу, Грађевински факултет Универзитета у Београду је извршио техничку контролу пројектно-техничке документације и дао позитивно мишљење.

Пружалац услуге израде пројектно-техничке документације је следио уговор и Закон и спровео све потребне кораке, тако да је почетком априла 2020. године издата грађевинска дозвола за изградњу Дистрибутивнe мрежe система за наводњавање „Јасеничке капи“, чиме су створени услови за изградњу целокупног система за наводњавање.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, у складу са Уговором и законом, наставио је с израдом пројектне техничке документације и израдио Пројекат за извођење радова (ПЗИ). Комплетна пројектно- техничка документација која се састоји од идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и пројекта за извођење радова предата је и стављена на располагање општини Топола. Предрачунска вредност радова на изградњи дистрибутивне мреже је процењена на око 240.000.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Да је изградња система извесна у ближој будућности говори чињеница да је ЈП „Србијаводе“ покренуло поступак јавне набавке за изградњу система за наводњавање који се односи на прву фазу радова у вредности од око 350.000.000,00 динара (са ПДВ-ом). Она обухвата изградњу примарног цевовода заједно са кључним објектима: црпна станица и два резервоара, саопштено је на сајту општине Топола.

ТопПрес

KOMENTARI