Министарство просвете припремило је за средње школе два модела наставе по којима може да се реализује планирани програм – настава по комбинованом моделу и настава на даљину. Настава у гимназијама и средњим стручним школама по комбинованом моделу подразумева да ученици од првог до четвртог разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину.

Смену чине ученици првог и другог разреда односно трећег и четвртог разреда. Уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе (šкола бира најоптималнији критеријум за поделу на групе). Уколико је број ученика у одељењу, односно групи за вежбе, практичну наставу, стране језике мањи од 16 за њих се настава одржава без поделе на групе и увек у школи.

Школа треба пажљиво да изради распоред часова како би се обезбедио континуитет часова за ученике.

Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања.

Ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду. Школе могу прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочаси или у блоковима како би се број наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру.

Часови трају по 30 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење.

Такође се време између смена може користити за реализацију практичних облика наставе нарочито у ситуацији када ученици нису у могућности да овај облик наставе реализују код послодавца са којим школа има одговарајући уговор.

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују припреме за наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле користити и у моделу учења на даљину (питања, задаци, материјали за учење и вежбање)

Препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје. Ово је посебно важно за велике школе у којима један исти наставни предмет у истом разреду и по истом или сличном програму реализује више наставника. Пожељна је сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних предмета. Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада где ученици програм наставе и учења у целини или један део остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи.

Овај облик наставе се примењује када се настава у школи не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика и наставника.

Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге облике организованог рада (индивидуално, у групи или одељењу). Средња школа бира софтвер који це користити за реализацију наставе на даљину. Ови специјализовани софтвери могу да обезбеде формативну и сумативну процену ученичких постигнућа уколико су епидемиолошке мере такве да се директна настава не препоручује ни у најмањим групама.

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину. За седам општеобразовних предмета (математика, српски језик и књижевност, физика, хемија, историја, географија и биологија) приступ садржајима и активностима могућ је у било које време (24 часа током 7 дана у недељи).

То је затворено образовно решење (не постоји могућност приступа неовлашћеним лицима). Доступан је путем интернета, посредством различитих врста дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) без обзира на инсталирану верзију оперативног система ( Windows/Android/iOS/MacOS) .

Омогућава креирање дигиталних садржаја који садрже текст, слике, звук, видео-записе и линкове ка провереним веб сајтовима на које наставник упућује ученике.

Има уграђене функционалности које омогућавају комуникацију на релацији наставник ученик и ученик-други ученици.

Омогучава наставницима да креирају квизове/тестове или упитнике за процену знања ученика, а поседује могућност складиштења наставних материјала и ученичких радова.

Средња стручна школа организује професионалну праксу у складу са законом и мерама које прописује послодавац у компанији у којој се она остварује.

Имајући у виду да се реализација практичне наставе и вежби за медицинске школе неће реализовати у здравственим установама, школе треба да припреме план реализације тог вида наставе у школским кабинетима уз максимално коришћење симулација и осталих пригодних облика практичног рада којим се стиче компетенција за стандард квалификације.

Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење (групе) има своју учионицу, односно током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.

Школе ће до 24. августа доставити оперативни план надлежној школској управи са распоредом планираних часова по разредима на сагласност, изабрану платформу за рад на даљину, активности које обезбеђују да сви ученици буду укључени у рад

Директор организује, са посебном пажњом, дежурства у школском објекту током радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу) а у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених. У свим школским објектима се поштују све прописне епидемиолошке мере.

План наставе у основим школама

Министарство просвете упутиће данас јасне смернице и моделе наставе за предстојећу школску годину свим основним и средњим школама, у којима се наводи начин на који ће се одвијати часови од 1. септембра.

Најважнија измена – школски часови трају 30 минута, посебна пажња посвећена је најмлађима, јер је за њихово школовање важно да што је могуће више буду у школи, а чак и они који буду похађали наставу онлајн, мораће да одговарају у самој школи.

Свака основна школа доноси свој оперативни план организације и реализације наставе у складу са својим просторним и техничким могућностима.

Она има аутономију да утврди време почетка часова и организацију часова на дневном, недељном и месечном нивоу, а настава у школи мора да се организује тако да се осигура безбедност и здравље ученика и запослених.

Број ученика који истовремено борави у школи не сме да пређе половину укупног броја ђака у школи.

Школе ће до 24. августа доставити оперативни план организације и реализације наставе надлежној школској управи на сагласност.

Када је реч о настави за млађе основце, предвиђено је да се настава организује свакодневно у школи:

– уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе (школа бира најоптималнији критеријум за поделу на групе);

– групе долазе у два дефинисана термина (на пример од 8.00 часова и од 10.45);

– уколико је број ученика у одељењу до 15, одељење се не дели на групе, већ се настава реализује за све ученике истовремено у једном термину;

– за свако одељење (групе) одређује се учионица у којој се остварују часови наставе;

– током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава;

– препоручује се флексибилан или клизни распоред звоњења, чиме би се постигло и различито време када су ученици на одмору и смањује се истовремени боравак ученика у просторијама предвиђеним за комуникацију (холови, ходници, тоалети и слично);

– ученици једне групе имају до 4 часа дневно;

– сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи и то у учионици и на отвореном простору (у дворишту), када је год могуће, по утврђеном распореду;

– у реализацију појединих часова за ученике од I до IV разреда укључени су стручни сарадници и предметни наставници уколико постоји потреба (ликовна култура, музичка култура и физичко и здравствено васпитање).

Часови скраћени 

За ученике од петог до осмог разреда настава се организује се кроз основни или кроз комбиновани модел, часови трају по 30 минута, пауза између смена траје 10 минута и планирана је за редовно чишћење, проветравање учионица и других простора у школи који се користе за наставу и учење.

Основни модел:

– у школама које имају просторних и кадровских могућности настава се организује свакодневно у школи;

– уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе;

– уколико је број ученика у одељењу до 15, одељење се не дели на групе, већ се настава реализује за све ученике истовремено у једном термину;

– за свако одељење (групе) одређује се учионица у којој се остварују часови наставе;

– групе долазе у два дефинисана термина у истој или супротној смени у односу на ученике првог до четвртог разреда у зависности од расположивих кадровских и просторних ресурса;

– ученици једне групе имају до пет часова дневно;

– изборни програми/предмети и други облици образовно-васпитног рада реализују се или непосредно у школи или путем наставе на даљину у складу са просторним и техничким могућностима школе;

– препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје;

– праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

Комбиновани модел подразумева да ученици по разредима, имају организовану наставу непосредно у школи или путем наставе на даљину;

ученици петог и шестог разреда, у складу са организацијом рада школе, у току једне недеље имају непосредан рад у школи понедељком, средом и петком, док ученици седмог и осмог разреда имају непосредан образовни рад уторком и четвртком. Наредне недеље разреди се ротирају.

– школа може груписати по два и више разреда и на други начин, у складу са бројем одељења по разреду и расположивим кадровским и просторним ресурсима;

– ученици других разреда у данима када немају наставу у школи, имају наставу на даљину где треба тежити да се сви предвиђени наставни садржаји реализују;

– ученици када немају наставу у школи прате часове који се емитују путем РТС-а.

Такође, предвиђена је и организација рада одељења целодневне наставе и то:

– за ученике од првог до четвртог разреда настава се организује свакодневно у школи, а почетак и завршетак рада у целодневној настави утврђује школа, по прибављеном мишљењу родитеља;

– образовно-васпитни рад у одељењу целодневне наставе реализују два наставника, истовремено;

– након часова, према раније дефинисаном распореду, наставници се ротирају;

– сви часови реализују се непосредно у школи и то у учионици и на отвореном простору (у дворишту), када је год могуће.

– уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе, које долазе у истом термину, утврђеном за почетак рада целодневне наставе.

Када је у питању продужени боравак, он се организује у мањим групама ученика истог разреда или изузетно више разреда, односно у хомогеним или изузетно хетерогеним групама. Препоручује се организација часова наставе и активности, на отвореном простору, када год то услови дозвољавају.

Почетак и завршетак рада у продуженом боравку утврђује школа, по прибављеном мишљењу родитеља.

Настава путем Јавног медијског сервиса, биће емитована на каналима РТС 2 и РТС 3, сваког радног дана у складу са распоредом, према утврђеној сатници приказивања часова.

Ученици петог разреда пратиће наставу на каналу РТС 2 са почетком у 8.00 часова и распоредом од три часа дневно, док ће се настава за ученике од шестог до осмог разреда емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 сати.

Настава за ђаке од првог до четвртог разреда биће емитована на мултимедијској интернет платформи РТС Планета.

Ученици од првог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати четири часа.

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде утицала на промену организације рада у школама, могућа је и промена сатнице емитовања часова, о чему ће ученици и родитељи, као и школе бити благовремено обавештени.

Забрањено певање, навијање…

У учионицама ће боравити највише 15 ђака, сваки ће седети сам у клупи, а биће обустављене све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола, што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове треба проверити услове у салама.

То се наводи у Упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених, за основне и средње школе.

Такође, први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини, а едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције корона вируса биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.

Када је реч о мерама смањења ризика уноса корона вируса у школску средину, ученици наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу, а исто треба да учини и наставно и ненаставно школско особље.

Упутство прописује одржавање физичке дистанце са другим особама у школи од најмање 1,5 метара, док у учионицама треба да борави највише 15 ученика са обезбеђеним четири метра квадратна по детету и по једно дете у свакој клупи.

Потребно је едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције – пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце.

Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.

„Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл)“, наводи се у упутству.

Наставу физичког васпитања треба организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима.

Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничке предмете (справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.

Наставници би требало да саветују ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају свој ред, а уколико је могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.

Маске обавезне…

У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.

Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.

Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете.

Када је реч о ношењу маски, школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске.

Ученици, пак, маску треба да носе при уласку у школу па све до доласка до своје клупе, а обавезно приликом одговарања и сваког разговора, као и било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет. Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска – хируршка, епидемиолошка или платнена, али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

Потребно је редовно прање руку, или употреба дезинфекционог средства на бази 70% алкохола, која не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном.

Руке се обавезно перу при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

Обавезно је и редовно чишћење школске средине. Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

Редовна набавка основног потрошног материјала, заједничким радом школе, локалне самоуправе и родитеља, кроз, на пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). Ту спадају сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење (крпе, џогери).

Предвиђа се и редовно проветравање свих просторија искључиво отварањем прозора, без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа, обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Ако временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током трајања наставе.

Уколико школа организује исхрану ученика, потребно је да се оброци служе у трпезарији или учионицама (само уколико школа нема трпезарију), да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно два метра, у сваком правцу.

Пре јела потребно је обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна. Важно је да деца оперу руке пре јела, а треба им нагласити и да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Наведен је и поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на корона вирус.

Уколико се симптоми појаве ван школе, треба се јавити у ковид амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи и даље пратити препоруке лекара.

Уколико се симптоми појаве у школи, када је реч о особљу школе, потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у ковид амбуланту, а надлежна особа коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље.

Када је реч о ђацима, при свакој сумњи инфекцију ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље.

О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

ТопПрес/ Извор: Танјуг