Топола – Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и Општина Топола  расписују Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години, објављено је на сајту општине Топола.

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, који је регистрован на територији општине Топола и обавља делатност на територији општине Топола, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац испостава Топола и имају пребивалиште на територији општине Топола (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:

 • млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
 • старији од 50 година,
 • Роми,
 • особе са инвалидитетом,
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
 • незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци,
 • жртве породичног насиља.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:

 • 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%;
 • регистрован је и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на субвенцију не могу остварити послодавци:

 • код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 • који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • који обављају делатности које се не финансирају према списку делатности  који је сaставни део овог јавног позива;
 • за раднике које би уступили другом послодавцу;
 • ради запошљавања лица која у том привредном субјекту имају статус оснивача, директора, законских и других заступника, прокуриста, чланова друштва.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР-у; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – доказ у складу са законом,
 • фотокопија одлуке о обављању делатности ( само уколико послодавац обавља и друге делатности поред претежне, које нису регистроване у Агенцији за привредне регистре/решење надлежног органа, а којима планира субвенционисано запошљавање незапослених лица),
 • уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се филијали Крагујевац Национaлне службе, , непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби филијале Крагујевац или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

 Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

 Одлуку о одобравању средстава доноси в.д директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник општине Топола уз предходну сагласност локалног савета за запошљавање општине Топола.

Национална служба приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

ТопПрес