Топола – Комисија за спровођење јавног позива и утврђивање приоритета у суфинансирању активности на инвестиционом одржавању  стамбених и стамбено-пословних зграда, објављује Јавни позив за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда, објављено је на сајту општине Топола.

Предмет јавног позива је додела средстава за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању  стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола.  Општина Топола учествује у суфинансирању активности на инвестиционом одржавању  стамбених и стамбено-пословних зграда по зонама.

Учесници јавног позива могу бити стамбене и стамбено-пословне зграде на територији општине Топола обухваћене пописом улица по зонама које су законито изграђене у смислу важећих прописа.

Средства за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању  стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола обезбеђена су Одлуком о буџету општине Топола.

Уз пријаву на јавни позив за доделу средстава, учесници конкурса прилажу:

  1. Решење о регистрацији стамбене заједнице-стамбене и стамбено пословне зграде,
  2. Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 месеци или изјаву да наведену документацију прибавља надлежни орган по службеној дужности-образац изјаве биће саставни део пријаве на јавни позив,
  3. Оверен предмер и предрачун радова од стране стручног лица,
  4. Решење о одобрењу извођења радова у складу са Законом,
  5. Одлуку скупштине стамбене заједнице- стамбене и стамбено пословне зграде о усвајању годишњег програма одржавања заједничких делова зграде у којем су планирани радови и средства за извођење радова,
  6. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрауном који је саставни део техничке документације.

Пријаву на јавни позив подноси управник у име стамбене заједнице.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе општине Топола или препорученом поштом на адресу Булевар Краља Александра I број 9, 34310   Топола са назнаком ,,Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола.

Образац пријаве се може преузети са сајта општине Топола или на писарници Општинске управе општине Топола.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 15 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници општине Топола wwwtopola.rs и огласној табли Општинске управе општине Топола.

ТопПрес