Градско веће дало је сагласност на закључење Протокола о сарадњи између града Крагујевца и Републичког хидрометеоролошког завода, на неодређено време, ради заједничке ефикасније координације и смањења ризика од града као елементарне непогоде. Град Крагујевац се, поред осталог, Протоколом обавезује да пружи помоћ око ангажовања и обуке стрелаца на лансирним станицама на својој територији, као и помоћ око решавња имовинско – правних питања у поступку изградње или прелокације одређених лансисрних станица односно обезбеђивања прилаза до лансирног места, у оквиру своје надлежности.

Градско веће донело је програм унапређења социјалне заштите за 2019. годину којим се утврђују мере и активности за унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана, унапређења постојећих и увођења нових услуга социјалне заштите, као и друге активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015 – 2019 година. За реализацију програма у буџету града укупно је опредељено 226,5 милиона динара.

Чланови већа донели су и одлуку о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2020. годину ради доделе средства из буџета града. Могућност да конкуришу за средства имају спортске организације, спортска друштва, удружења, грански и градски спортски савези. Рок за достављање пријаве Спортском савезу Крагујевца је 20. април текуће године. Јавно обавештење биће објављено на интернет страници града www.kragujevac.rs . Средства за реализацију годишњих програма, којима се остварују потребе и интереси грађана Крагујевца у области спорта, биће планирана Одлуком о буџету града за 2020. годину.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ, Јована Младеновић