Право на породичну пензију од ове Нове године имају и ванбрачни партнери, што значи да ће после смрти супружника, иако се нису потписали пред матичарем, имати право да наследе примање, уколико је њихова заједница трајала најмање три године. Исто важи и за оне који са преминулим пензионером имају заједничко дете.

По слову Закона, међутим, то право удовица може да оствари само ако је навршила 53 године, или у тренутку смрти супружника има најмање 45 лета. У том случају чек ће почети да јој стиже тек када напуни 53. Када су у питању мушкарци они породичну пензију не могу да добију пре 58 године.

Ово су само неке од новина које доносе измене Закона о ПИО које су ступиле на снагу 1. јануара. У њима стоји и да ће породични пензиони чек стизати чак и на адресу разведеног супружника уколико је судском пресудом утврђено да има право на издржавање.

За супружнике војних лица важе мало другачија правила. Ванбрачни партнер професионалног војника, који је погинуо за време ратних дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на навршене године под условом да није поново склопио брак.

Износ породичне пензије код свих осигураника одређује се од старосне, превремене или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти, у проценту који се утврђује према броју чланова породице који имају право на примање. Тако ако је у питању један члан добиће 70 одсто, два – 80, три – 90 одсто, док ће четири или више чланова добити читав износ.

Од пре неколико дана другачије је уређен и статус особа које раде у нашој земљи за страног послодавца који нема регистровано представништво. Доприноси за запослене у таквим фирмама ће се плаћати по истеку рока утврђеног законом, односно утврђује се време на које се уплата доприноса односи. То значи да се доприноси доводе у однос са најнижом месечном основицом важећом у моменту њихове уплате.

Равноправан положај са осталим запосленима од почетка ове године имају и они који су запослени на привременим и повременим пословима или раде преко омладинских задруга, по основу уговора о делу, ауторског и других уговора.

Све ове измене требало би да смање административне поступке у матичној евиденцији, обавезе послодаваца по том основу, поједностављење поступка, избегавање вођења дуплих евиденција преузимањем података од институција које располажу с њима, као и последично смањење административних трошкова.

Новац обезбеђен

За спровођење овог закона новац је обезбеђен Финансијским планом Републичког фонда за ПИО за 2019. у износу од 642,5 милијарде динара, за 2020. од 678 милијарде и за наредну годину од 712,4 милијарде динара, која ће бити у границама лимита утврђеног од стране Министарства финансија.

Преплата скида трећину чека

Полицијски службеници новим изменама закона изједначавају се са професионалним војним лицем, јер им се у случају инвалидности оставља могућност да раде друге послове који нису полицијски.

Још једна новина је да ће запослени у Фонду имати службену легитимацију. Фонд ће податке за све осигуранике преузимати електронским путем. Новом одредбом се прецизира да Фонд не доноси решење о преплати у случају разлике између привременог и коначног решења, већ да аутоматски има основ да одмах обустави до трећине месечног износа чека, док се износ разлике не намири, осим ако се Фонд и корисник пензије другачије не споразумеју.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости