Министарство финансија саопштило је данас да правна лица и предузетници вођење својих пословних књига и састављање финансијских извештаја треба да поверавају искључиво онима са дозволом за пружање рачуноводствених услуга издату од Коморе овлашћених ревизора.
Обавезно је и да буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга који води Агенција за привредне регистре (АПР).

Како се наводи, правна лица односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, били су дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона о рачуноводству најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 1. јануара 2023.

Према актуелним подацима из АПР, на данашњи дан укупно је 5.476 правних лица и предузетника уписано у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

Министарство финансија истиче да су за непоступање у складу са одредбама Закона о рачуноводству, прописане новчане казне и то од 100.000 до три милиона динара за привредни преступ за правно лице, од 20.000 до 150.000 динара за привредни преступ за одговорно лице у правном лицу и од 100.000 до 500.000 динара прекршај за предузетника.

Подсећа се и да је сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, који је донет на основу Закона,прописано да се од 1. јануара ове године финансијски извештај неће објављивати на интернет страници АПР, ако је састављен од стране правног лица, односно предузетника које није уписано у Регистар у случају када је вођење пословних књига поверено.

„Правна лица, односно предузетници који немају дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату од Коморе овлашћених ревизора и нису уписани у Регистар који води АПР, не могу нудити услуге вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја у смислу Закона о рачуноводству, упркос томе што имају регистровану претежну делатност – Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање“, пише у саопштењу.

Додаје се и да ће такво поступање бити санкционисано Кривичним закоником, с обзиром на то да се ради о превари у обављању привредне делатности, што се сматра кривичним делом за које је прописана казна затвора од шест месеци до пет година и новчана казна.

ТопПрес/ Извор: Танјуг