Од почетка ове године у примени су измењене и допуњене одредбе закона о порезу на доходак грађана, доприносима за обавезно социјално осигурање, порезу на добит правних лица, порезу на додату вредност, као и о порезима на употребу, држање и ношење добара и порезима на имовину, а који би према речима надлежних, требало да растерете пореске обвезнике у Србији.

Изменама и допунама сета пореских закона усвојеним крајем 2019. године значајно је поједностављено администрирање Пореске управе, а смањени су трошкови, како пореског органа тако и пореског обвезника, наводи се у писаној изјави за Танјуг Пореске управе Србије.

Како се наводи, измене закона утицаће на повећање нивоа ефикасности пословних процеса, као и на пореско растерећење пореских обвезника, „што је резултат увећања износа неопорезивих прихода, односно увођења нових облика пореских подстицаја“.

У Закону о порезу на доходак грађана повећан је неопорезиви износ зараде запослених за 1.000 динара на 16.300 динара, док су износи које послодавац исплаћује у случају смрти запосленог или пензионера члановима његове породице сада 68.488 динара.

Примања по основу кредита ученика и студената достигла су 30.000 динара.

Затим, новина је да се до износа месечних примања од 100.000 динара изузима опорезивање накнада трошкова боравка физичким лицима која учествује у програмима ЕУ и других међународних организација у области образовања, обуке, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација.

Период примене олакшице која се односи на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде новозапослених лица код послодавца – правног лица, предузетника, предузетника паушалца или предузетника пољопривредника, продужен је закључно са зарадом исплаћеном до краја 2020. године.

Законом о порезу на доходак грађана уведена је олакшица за послодавца који заснује радни однос с квалификованим новозапосленим лицем, и то ослобођење од плаћања пореза из зараде новозапосленог исплаћене до краја 2022. године.

Омогућено је признавање права на паушално опорезивање обвезницима који обављају делатност из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и послова пореског саветовања.

Предузетници паушалци биће разврставани на нов начин, а тако ће им бити одређиване полазне основице за приходе и за порез што је проистекло из потребе да се процедура поједностави, аутоматизује, омогући већа предвидљивост и смањење администрирања.

Од почетка ове године физичка лица која се определе за паушално опорезивање а самосталну делатност регистровали су преко АПР, нису у обавези да Пореској управи поднесу пореску пријаву (ППДГ-1Р) као ни захтев за одобравање паушалног опорезивања.

Предузетници који порез на приход од самосталне делатности плаћају на опорезиву добит могу најкасније до краја октобра текуће године, за наредну годину, поднети захтев за паушално опорезивање у електронском облику преко портала Пореске управе.

Законом о порезу на доходак грађана уведен је „тест самосталности предузетника“, односно процедура којом се проверава пословни однос предузетника и налогодавца који га ангажује.

Изменама и допунама Закона изузимају се од опорезивању и нерезидентни обвезници под одређеним условима.

Од марта, Закон о порезу на доходак грађана ће препознавати новонастањеног обвезника којем ће у посебним условима, основица за порез моћи да се умањи за 70 процената.

Изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање смањена је стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца за 0,5 одсто па у 2020. години износи 11,5 одсто.

До краја године продужена је примена олакшица која се односи на повраћај дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослена лица.

Новина је да олакшице добија послодавац који заснује радни однос са квалификованим новозапосленим лицем и то кроз ослобођење од плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу зараде новозапосленог до краја 2022. године.

Од марта ће у примени бити измене и допуне овог закона по којима ће се мање доприноса плаћати при запошљавању новонастањених обвезника, а новоосновани послодавац који има иновациону делатност биће ослобођен плаћања доприноса током три године.

Прописано је и пореско ослобођење с правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева, а за које утврђен јавни интерес.

Измењеним Законом о порезима на имовину укинута је обавеза подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон, као и пореза на пренос апсолутних права на непокретности, и ти порези ће се утврђивати на основу документације доступне преко јавних бележника.

ТопПрес/ Извор: Танјуг