Министарство за рад донело је правилник за послодавце и запослене са превентивним мерама за спречавање ширења епидемије корона вируса, који ће ступити на снагу сутра.

Послодавци треба до 10. августа да донесу план примене мера, у складу са правилником. Правилником о превентивним мерама, за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести прописују се превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.

Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Такође, послодавац је дужан да план примене мера, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежног органа.

План треба да садржи: превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести, задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности, мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нароцито да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрžе информацију о симптомима заразне болести.

У складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених.

Да спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора.

Такође, да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку, да обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад, да уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи.

Послодавац треба да обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима, организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито да простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава, да се поштују процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада.

Треба прецизно да се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије, да се организује строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен, да се контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима своде на нужне уз прописане мере заштите.

Предвиђа се и примена свих других мере по препоруци епидемиолога.

Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду.

Затим, проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду.

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а посебно: учествује у изради плана примене мера, припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести, контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац, врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду, као и да сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

Запослени је обавезан да: спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица, додатно брине о својој хигијени тако šто це редовно и правилно прати руке, личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела.

Обавезно да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице, пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице.

Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене, у складу са својим сазнањима одмах обавести послодавца о неправилностима, šштетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.

Сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

ТопПрес/ Извор: Танјуг