Топола – Одборници Скупштине општине Топола на данашњој седници усвојили су предлог одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини општине Топола. Ова тачка дневног реда изазавала је бурну расправу која се водила више од једног часа између власти и опозиције.

У образложењу се каже:

„Обзиром да се у циљу побољшања пружања здравствених услуга и адекватнијег спровођења мера примарне здравствене заштите у оквиру Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи, постојећа инфраструктура и људски ресурси Дома здравља, премештају у нову реконструисану зграду здравства на КП бр. 815/5 КО Топола (Варош) у јавној својини општине Топола, стварају се услови за отуђење објеката и земљишта на КП бр. 815/6 КО Топола (Варош), ради привођења планираној намени у складу са урбанистичким планом. За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање додатних средстава буџета општине Топола. Реализацијом поступка утврђеног овом одлуком, предвиђен је прилив финансијских средстава, у складу са планираним пројекцијама прихода буџета општине Топола за 2019. годину“.

На седници је било речи и о Предлогу Друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола. Како је транзитни саобраћај који пролази кроз централну зону насеља примарни проблем, неопходно је омогућити његово измештање изградњом обилазног путног правца, речено је у образложењу ове тачке дневног реда. Саобраћајно оптерећење државног пута IIА реда, број 152 ( деоница Топола – Доња Шаторња), износи ПГДС = 4512 возила/дан (од чега број путничких возила износи 4247 возила/дан). Траса план иране обилазнице простире се јужно и југоисточно од Тополе и повезује државни пут I – B реда, број 25 (Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац), са државним путем II – А реда, број 152 (Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин Гроб). Дужина обилазнице износи 2771,90 m.

Одборници су изгласали и Предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2019. годину. Овим средствима је предвиђен Пројекат „Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи“ IV фаза, Пројекат „Уређење зелених површина – четврта фаза“ као и програмска активност  ,,Збрињавање медицинског отпада у Дому здравља ,,Свети Ђорђе,, у Тополи.

Разматран је Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о буџету општине Топола за период од 01.01.-30.09.2019. године.

Одборници су дали сагласност и на Предлог Одлуке о успостављању сарадње са општином Станари, Република Српска.

ТопПрес