Топола – Комисија за доделу студенских стипендија  Општине Топола расписује Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији општине Топола, објављено је на сајту општине Топола.

 

Услови за доделу стипендија

Право на стипендију имају: Студенти високих школа, факултета и мастер академских студија чији је оснивач Република Србија, који се финансирају из Буџета Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште, односно боравиште најмање годину дана пре подношења захтева и то:

 • Студенти прве године факултета са просечном оценом из средње школе 4,50 и већом;
 • Студенти друге године па до завршне године студија и студенти мастер академских студија који су постигли резултат у студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,00 у претходној школској години и
 • Студенти који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожене породице, који имају пријављено пребивалиште, односно боравиште најмање годину дана пре подношења захтева, за које висину стипендије одређује Општинско веће општине Топола.

II Потребна документа

 1. Пријава која садржи личне податке студента (образац доступан на писарници Општинске управе Општине Топола)
 2. Потврда средње школе о просеку оцена или оверена фотокопија сведочанства из средње школе,
 3. Потврда факултета/ високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени најмање 8,00 током претходне школске године као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије,
 4. Потврду из школске установе да су средњу школу завршили као ђак генерације само за студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације  или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години, а потичу из социјално угрожених породица о чему достављају и доказ надлежног органа.
 5. Доказ да у току студирања нису обновили више од једне године студија (оверена фотокопија индекса),
 6. Оверену фотокопију личне карте (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана) и
 1. Уверење о пребивалишту студента

Студенти могу остварити право на стипендију под условом да у току студирања нису обновили више од једне године студија.

Студенти са хендикепом и студенти са хроничним болестима имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру опредељеног броја студената који ће бити стипендирани  применом блажих критеријума и то:

-ако су редовни студенти високошколских установа чији је оснивач  Република Србија

-ако су уписали једну од година академских студија од прве до последње или мастер академске студије  или докторске студије,

-да студирају на терет буџета Републике Србије, да у предходној години остваре најмање 36 ЕСПБ поена без обзира на просечну оцену;

-за студенте на првој години да су прву годину уписали са статусом студента на буџету или са применом афирмативних мера.

-да током студирања нису обновили више од једне године студија.

Студенти са хендикепом и студенти са хроничним болестима уз пријаву подносе следећа документа:

 1. Уверење о уписаном зимском  првом семестру одговарајуће године студија са степеном студија ,
 2. Уверење да студира на терет буџета РС,
 3. Уверење о оствареном броју ЕСПБ поена,
 4. Уверење да током студија није обнављао више од једне године студија ,
 5. Оверену фотокопију индекса,
 6. Оверену фотокопију личне карте или ако је лична карта са чипом, очитану личну карту,
 7. Доказ о пребивалишту,
 8. као и један од докумената у виду:

– потврда Удружења студената са хендикепом,

– мишљења Интересорне комисије о потребној подршци у образовању ,

-лекарског уверења издатог од надлежне институције или доказ о  хоспитализацији ( дијабетес, ментални хендикеп….)

-извештај лекарске комисије или решења о праву на туђу негу и помоћ.

 

Висину стипендије за Студенте са хендикепом и студенте са хроничним болестима одређује Општинско веће општине Топола.

Право на стипендију немају:

 • Студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-медицинске академије, за које су средстава у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по стицању одговарајућег звања и
 • Студенти који су навршили 27 година живота.

Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати у прописаној форми и оверени)

III Рок за подношење пријава

Пријаве на конкурс са прописаном документацијом подносе се у периоду од 29.12.2022. године до 23.01.2023. године и то непосредно на шалтерима писарнице Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I бр.9. или електронским путем  на мејл писарнице Општине Топола ”pisarnica@topola.com“.

Крајњи рок за подношење пријава је 23.01.2023. године, најкасније до 15h.

Кандидати који поднесу непотпуне пријаве, биће обавештени писменим путем да их допуне у року од 7 дана од дана пријема позива. Уколико у остављеном  року не изврше допуну, ове пријаве неће бити разматране.

IV Рок за обавештавање о резултатима Конкурса

Одлуку о додели стипендија, на предлог Комисије за доделу стипендија, доноси Председник општине Топола, најкасније до 13.02.2023. године.

Студент који је нeзадовољан Одлуком  о додели стипендија може да уложи приговор Општинском већу општине Топола, у року од осам дана од дана објављивања Одлуке.

Студентима који су средњу школу завршили  као ђак генерације и који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица висину стипендије утврђује Општинско веће општине Топола.

Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који у име Општине Топола потписује Председник општине Топола.

Овај Конкурс објавити на огласној табли Општине Топола и на званичној презентацији Општине Топола“ www.topola.rs.“

       

                                                                          

ТопПрес