shutterstockshutterstock

Порезници су током последњих дана наставили контроле фирми и предузетника, па су многим власницима предузећа – везали руке.

Изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, предузећа, док су под „лупом“ порезника, не могу да се угасе, избришу, промене статус, замене оснивача, члана, име, па ни седиште пословања. Иста ограничења одавно важе и за све којима је из неког разлога привремено одузет порески идентификациони број ПИБ.

Агенција за привредне регистре последњих дана је у Централну евиденцију привремених ограничења уписала чак 30.000 нових мера, а већина се односи на пореске контроле. Све док порезници не обавесте АПР да су завршили са контролом, предузећа не могу да мењају податке у регистру привредних субјеката.

– АПР електронским путем обавештава Пореску управу о извршеном упису у Регистар привредних субјеката података о оснивању, повезивању и престанку привредног субјекта, статусне и промене облика организовања субјекта, у вези са стечајним поступком, као и других података од значаја за правни промет – наводе у Агенцији за привредне регистре.

– Поред тога, АПР електронски шаље Пореској управи податке о промени оснивача, облика организовања, назива, делатности, висине основног улога и места седишта, као и о другим променама од значаја за утврђивање пореза. Привредни субјекат, с друге стране, не може да се брише из Регистра привредних субјеката нити може да региструје статусне и друге промене у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола.

Једино што Агенција за привредне регистре може да ради и у периоду пореске контроле и у случају привременог одузимања ПИБ-а је промена података у вези с обављањем делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника.

ДИСКВАЛИФИКОВАНИ

У централну евиденцију ограчења права се „улази“ због, између осталог, забране обављања делатности, забрана располагања новцем, забрана вршења дужности, забрана располагања уделима, санкције пореских и других инспектора, као и одузимања лиценци.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости