Топола – Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 14.07.2022. године доноси ОДЛУКУ  o расписивању   ЈАВНОГ КОНКУРСА  за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине  Топола за 2022. годину. 

 1. Расписује се у оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе ЈЛС-Општина Топола, број 404-78/2022-05-II од 14. фебруара 2022. године,у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Правилника број 110-21/2022-05-III од 12.04.2022. године, Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Топола за 2022. годину.

 2. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији ОпштинеТопола.

3. Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1)   Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

2)  заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за стамбене зграде.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буду испуњени следећи критеријуми енергетске ефикасности:

1)   Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

 

3)  набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

 

4)  набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

 

5)  набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде,

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%.

 

6) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка) помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

 

7)   замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 3) или 4), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

8)   замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора за стамбене зграде, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 5) или 6), овог одељка или уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

 

9)   набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом.

10) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

 

Домаћинстава (за породичне куће и станове) и стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка. За меру из тачке 7. и 8. се може конкурисати само заједно уз тачку 3,4,5 и 6.

 

Напомена:

Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 2. тачка 1) и 2) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

 

 1. Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и стамбене заједнице и испуњавају следеће услове:
 • да је подносилац пријаве;
  • власник објекта, или
  • ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта.
  • Да поседује следеће доказе за стамбени објекат:
 1. доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

б. решење о озакоњењу

в. Употребна дозвола.

 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле, а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза-уверење ЛПА.
 • да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту  у претходном месецу минимално 30 kwh,
 • да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар,
 • не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

 

 1. Пријава коју на јавни позив подноси крајњи корисник садржи Конкурсну документацију за Јавни конкурс која се може се преузети на интернет страници Општине Топола, wwwtopola.rs или на писарници општине и садржи:
 • Комплетан текст Јавног конкурса,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова
 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
 • Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности
 • Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката.

 

 1. Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 у износу од 4.900.000,00 динара опредељена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021 и 8/2022),

(07547-472811-87-01-620).

 

 1. Јавни конкурс ће бити објављен на званичној интернет презентацији општине Топола, www.topola.rs., огласној табли Општинске управе општине Топола и најављен у локалним медијима.

 

 1. Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Топола, www.topola.rs. и огласној табли Општинске управе општине Топола.

 

 1. О спровођењу Одлуке стараће се надлежна одељења Општинске управе општине Топола и надлежне комисије.

 

 1. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТопПрес