Расписан Јавни позив за прикупљање захтева за доделу дечијих ауто седишта

Расписан Јавни позив за прикупљање захтева за доделу дечијих ауто седишта

Топола – Комисијa за спровођење поступка оглашавања и прикупљања захтева заинтересованих родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2021. години  расписује Јавни позив  за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2021. години, објављено је на сајту општине Топола.
I Предмет јавног позива
У циљу спровођења превентивних активности из области безбедности саобраћаја и унапређења безбедности деце у саобраћају на путевима, општина Топола расписује Јавни позив за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта.
II Право пријаве по јавном позиву
Право подношења захтева по Јавном позиву имају родитељи, старатељи, хранитељи или усвојитељи са подручја општине Топола чијa деца у тренутку подношења захтева имају највише шест месеци од дана рођења.
III Испуњавање услова
Подносиоци захтева треба да испуњавају следеће услове:
А) да је захтев поднет у року од шест месеци од дана рођења детета,
Б) да дете има пријављено пребивалиште на територији општине Топола,
IV Број дечијих ауто седишта која су предмет Јавног позива
Средства за набавку дечијих ауто седишта планирана су Одлуком о буџету општине Топола за 2021. годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 14/2020), у разделу 4, функционална класификација 360, Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позицији 61, економска класификација 472-Једнократне накнаде и Програмом за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола за 2021. години, број:110-69/2020-05-III од 20.10.2020. године.
V Потребна документа
Обавезна документа за подношење захтева по Јавном позиву су следећа:
1. Комплетно попуњен захтев за доделу дечијих ауто седишта,
2. Извод из матичне књиге рођених за дете,
3. Потврда о пребивалишту за дете,
4. Фотокопије личих карти родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља.
Напомена: Како би захтев био обрађен у што краћем року, у наставку овог захтева налази се изјава у вези са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС број 11/19 и 95/18-аутентично тумачење) којом је прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибављати сама.
Уз наведена потребна документа доставља се ИЗЈАВА којом се подносилац захтева опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандитат то сам учинити.
Пример ИЗЈАВЕ је саставни део Захтева.
Подносиоци захтева по Јавном позиву уз захтев, прилажу документацију прописану Јавним позивом.
Комисија задржава право да од подносиоца захтева затражи и додатну документацију.
Захтев по Јавном позиву може се преузети са званичног сајта општине Топола www.topola.rs или на писарници Општинске управе општине Топола.
VI Рок за пријављивање
Конкурс ће бити отворен од 13.04.2021. године до утрошка планираних средстава намењених набавци дечијих ауто седишта која су предмет овог Јавног позива.
Захтеви по Јавном позиву подносе се на писарници Општинске управе општине Топола.
VII Избор корисника
Комисија прикупља захтеве, врши административну проверу приложене документације ради доношења коначне одлуке од стране Председника општине Топола. Приговор на коначну Одлуку упућује се Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана доношења исте.
О спровођењу овог Јавног позива стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвне делатности и Одељење за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола.
Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног позива могу се добити на телефон: 034/6811-587 и 064/86-14-131 ( Снежана Јеремић).
ТопПрес

KOMENTARI