Топола – У протеклих 18 месеци у Тополи је успешно реализован пројекат “Регулацијa за економски развој радне зоне 4 у Тополи” – потес Метеризе, који је финансиран средствима Европске уније у оквиру Програма ЕУ ПРО који спроводи Организација Уједињених нација за пројектну сарадњу (УНОПС) у сарадњи са Владом Републике Србије и средствима буџета Општине Топола. Укупна финансијска вредност Пројекта је 12.370,00 ЕУР, од чега су 90% средства Европске уније а 10% средства локалног учешћа – буџет Општине Топола, објављено је на сајту општине Топола.

Радна зона 4 је веома важна за Тополу, јер има велики потенцијал за раст и ширење. Акција је осмишљена да омогући израду и усвајање Плана детаљне регулације за поменуту радну зону. У Тополи има укупно 4 радне зоне. Радна зона 4 обухвата потез Метеризе – на изласку из Тополе ка Руднику. Осталe 3 су у потпуности регулисане и њихови капацитети су готово исцрпљени. Регулацијом Радне зоне 4, површине 9 хектара створени су правно-регулациони услови за даља и нова инвестициона улагања чиме се даје допринос локалном економском развоју Тополе.

После усвајања Одлуке о развоју Плана детаљне регулације и Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину, Одељење за урбанизам општине Топола израдило је пројектни задатак, који је био саставни део Јавног позива са захтевима подобности, критеријумима одабира, радним оптерећењем и временским роком, а све у складу са релевантним правним оквиром. Након спроведене јавне набавке, Општина Топола је ангажовала фирму Инфоплан доо из Аранђеловца која је израдила План детаљне регулације за економски развој радне зоне 4 у Тополи.

Рани јавни увид био је прилика да сви актери утичу на план већ у фази пројектовања. Трајао је 15 дана од објављивања нацрта плана на општинском сајту и у медијима. Током ове фазе, све заинтересоване стране (садашњи и потенцијални инвеститори, релевантна локална и национална комунална предузећа, републички катастар, локалне самоуправе, власници површина итд.) су биле позване да поднесу писмене коментаре и предлоге. Посебна пажња посвећена је позивању и саветовању инвеститора који су тренутно присутни у тој области, као и потенцијално заинтересованим инвеститорима. Организован је и одржан састанак у скупштинској сали општине Топола, 11. априла 2019. Састанку је присуствовало 27 учесника. На састанку је представљен радни материјал плана и предложена прелиминарна решења, након чега је органозована дебата. По завршетку састанка припремљен је записник са станка. Комисија за планове Општине Топола припремила је и извештај о раном увиду јавности који је спроведен, са предлозима и смерницама за даљи развој плана. По завршетку раног јавног увида и састанка свих заинтересованих страна, одржана је седница Комисије за планове СО Топола, на чијем су јавном делу размотрене све примедбе заинтересованих страна, након чега су донети закључци и припремљен извештај.

У фази припреме радног материјала плана, прикупљени су подаци о власништву и правном статусу земљишта на подручју које план обухвата. Анализе прикупљених података омогућиле су идентификацију правних и имовинских проблема које је потребно решити. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину текао је упоредо са разрадом ПДР-а и створио је услове за ефикасан и благовремени утицај на планирана решења.

Након почетних корака приступило се изради нацрта Планског документа. Поштујући Закон, Нацрт је прошао процедуру јавног увида која је трајала 30 дана. Организована је још једна седница Комисије за планове која је констатовала да су сви кораци потребни за усвајање планског документа испоштовани. Скупштина општине је донела одлуку којом је План детаљне регулације урбанистичких целина К1 и К2 у Тополи и званично стављен на снагу („Службени гласник СО Топола“ број 1/2020).

Израдом и усвајањем ПДР за радну зону 4, остворени су следећи резултати: 9 ха земљишта се сада налази на располагању за изградњу и инвестиције, створен је плански основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола од стране општине као и јасни услови за развој релевантне пословне инфраструктуре (водоводна мрежа, фекална и кишна канализација, унапређење електроенергетске инфраструктуре према потребама предузећа, услови за изградњу обилазнице која пролази кроз ову радну зону, услови за изградњу мреже улица које омогућавају адекватан приступ парцелама). Све то ће омогућити привлачење нових инвестиција, као и развој предузећа која већ послују у радној зони.

Очекује се: –инвестирање и отварање најмање 500 нових радних места; – Повећање прихода локалног буџета за 10% због нових инвеститора који раде у зони до 2025. године. Поред ових позитивних економских показатеља економског утицаја пројекта, постоје и веома важни индикатори друштвеног утицаја, као значајни елементи додане вредности акције:- Бољи животни услови и квалитет живота грађана који живе у блоку који граничи са радном зоном, 40 породица, које ће добити кишну и фекалну канализацију, адекватан приступ својим домовима, као и сигурно окружење захваљујући развоју студије – стратешка процена утицаја на животну средину; – Бољи животни услови – смањено загађење и бука у општинском центру након изградње обилазнице и измештања теретног саобраћаја из центра Тополе, наводи се на сајту општине Топола.

ТопПрес