У Тополи расписан Јавни конкурс за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години

У Тополи расписан Јавни конкурс за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години

Топола – На основу решења Општинског већа општине Топола број: 020-103/2021-05-III од 05.03.2021. године, комисија за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту расписује Јавни конкурс  за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години, саопштено је на сајту општине Топола.

I Циљ јавног конкурса
Унапређење подршке локалним спортским удружењима и организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.
II Предмет јавног конкурса
Општина Топола ће финансирати/суфинансирати инвестиције у области спорта које се односе на унапређење капацитета постојећих спортских објеката од јавног интереса и побољшање услова за обављање активности спортских удружења/организација на подручју општине Топола кроз подршку програмима/пројектима спортских удружења/ организацијa који се односе на:
-израду пројектно-техничке документације за инвестиције у спорту,
-изградњу и реконструкцију спортских и пратећих објеката (земљани, грађевински и остали радови-ограђивање, расвета и сл.),
-инвестиције у уградну опрему на спортским теренима.
III Право пријаве на јавни конкурс
Право пријаве на јавни конкурсу имају Удружења из области спорта/спортске организације која имају седиште на територији општине Топола и чији се пројекти/програми реализују на територији општине.
Предност у финансирању/суфинансирању инвестиција у области спорта ће имати спортска удружења/спортске организације које су обезбедила средства за финансирање/суфинансирање пројекта/програма (сопствено учешће, донације…) и која конкуришу у партнерству са месном заједницом, школом и другим удружењем са подручја општине Топола.
Спортска удружења/организације која су у претходним периодима остварила право на средства за инвестиције у спорту, а иста нису оправдали, односно нису доставили извештај о спровођењу уговорних обавеза и утрошку уплаћених средстава након реализације активности, немају право на расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години.
IV Испуњавање услова
Подносиоци пријава треба да испуњавају следеће услове:
А) да имају седиште на територији општине Топола (Решење о регистрацији),
Б) да се инвестиције реализују на територији општине Топола,
В) да су доставили извештај о спровођењу уговорних обавеза и утрошку уплаћених средстава након реализације активности из претходних периода ,
Г) удружења се могу највише два пута у току буџетску године јавити на конкурс под условом да су наменски утрошила средства по претходном конкурсу и у року доставила извештај о спровођењу уговорених обавеза из претходног периода, а у зависности од расположивих буџетских средстава и услова конкурса,
Д) да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.
Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву за доделу средстава.
V Износ средстава за који се расписује јавни конкурс
Средства намењена за инвестиције у спорту у износу од 1.000.000,00 динара, планирана су у складу са функционалном класификаијом 810, позицијом 112, програмска активност 1301-0004-функционисање локалних спортскох установа, економска класификација 481- дотације спортским удружењима Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (,,Сл. гласник СО Топола,, број 14/2020).
VI Потребна документа
Обавезна документа за пријаву на јавни конкурс су следећа:
1. Комплетно попуњен образац пријаве за учешће на јавном конкурсу-са буџетом пројекта/програма-финансијским и наративним приказом буџета,
2. Број рачуна отворен код Управе за трезор на који ће се вршити пренос динарских средстава из буџета општине (оверена копија),
3. Финансијски план инвестиције са предмером и предрачуном радова или спецификацијом и предрачуном уградне опреме или понудом за израду пројектно-техничке документације,
4. Подаци о одговорном лицу за реализацију инвестиције (Оверена копија ОП обрасца) и копија Картона депонованих потписа код Управе за трезор.
6. Програм спортског удружења/спортске организације, са наглашеним временом трајања Програма/пројекта у оквиру кога је наведена активност са којом се конкурише за средства.
Додатна документа за пријаву на јавни конкурс су следећа:
– Изјава о партнерству уколико подносилац пријаве конкурише у партнерству са месном заједницом, школом и другим удружењем/установом са подручја општине.
Подносиоци пријава на јавни конкурс уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним конкурсом.
Удружења/организације се могу највише два пута у току буџетску године јавити на конкурс под условом да су наменски утрошила средства по претходном конкурсу и у року доставила извештај о спровођењу уговорених обавеза из претходног периода, а у зависности од расположивих буџетских средстава и услова конкурса.
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи и додатну документацију.
Образац пријаве на јавни конкурс може се преузети са званичног сајта општине Топола www.topola.rs или на писарници Општинске управе општине Топола.
VII Критеријуми за одабир корисника средстава
Расподела средстава опредељених Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину (,,Сл. гласник СО Топола,, број 14/2020) за финансирање инвестиција у области спорта вршиће се на основу поднетих пријава, а по следећим критеријумима:
1. партнерство са месном заједницом, школом или другим удружењем са подручја општине (0-20 бодова),
2. традиција бављена спортом (0 – 10 бодова) ,
3. ранг такмичења спортског клуба (0 – 20 бодова),
4. постигнути резултати у претходне три године (0 – 20 бодова),
5. масовност – број чланова клуба (0 – 20 бодова),
6. намена тражених средстава, а према приоритетним потребама (0 – 10 бодова) .
VIII Рок за пријављивање
Конкурс ће бити отворен од 15.03.2021. године до 30.03.2021. године. Крајњи рок за подношење пријава је 30.03.2021. године до 15 часова.
Пријаве на конкурс подносе се у запечаћеној коверти на следећу адресу: Општина Топола – Комисија за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту, Булевар Краља Александра I, бр. 9. поштом или на писарници Општинске управе општине Топола. Пријаве које се доставе након наведеног рока, непотписане или неоверене или са непотпуном документацијом неће се разматрати.
IX Рок за обавештавање о резултатима јавног конкурса
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката, врши избор корисника средстава и доставља Општинском већу општине Топола предлог акта о избору и расподели средстава у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Акт о избору корисника средстава доноси Комисија на коју сагласност даје Општинско веће Општине Топола и објављује се на званичној интернет презентацији општине Топола www.topola.rs и огласној табли Општинске управе Општине Топола.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања Акта о избору корисника средстава.
Приговор на акт о расподели средстава подоси се у року од 8 дана од дана истицања акта на званичном сајту општине Топола www.topola.rs и огласној табли Општинске управе Општине Топола.
Приговор се подноси Општинском већу општине Топола. Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну Одлуку о избору корисника средстава доноси Општинско веће општине Топола у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора- након чега се закључује уговор са корисницима средстава.
Уколико се подносилац пријаве не одазове позиву за закључење уговора у року од 7 дана од дана обавештења да му је захтев одобрен, сматраће се да је одустао од захтева.
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити на телефон: 034/6811-008 или 064/8614-105 (Јасна Миљковић).
ТопПрес

KOMENTARI