smart

Топола – Комисија за доделу стипендија  Општине Топола расписује конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2020/2021 годину, објављено је на сајту општине Топола.

I Услови за доделу стипендија

Право на стипендију имају: Студенти високих школа, факултета и мастер академских студија чији је оснивач Република Србија, који се финансирају из Буџета Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште, односно боравиште најмање годину дана пре подношења захтева и то:

  • Студенти прве године факултета са просечном оценом из средње школе 4,50 и већом;
  • Студенти друге године па до завршне године студија и студенти мастер академских студија који су постигли резултат у студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,00 у претходној школској години.

Студенти могу остварити право на стипендију под условом да у току студирања нису обновили више од једне године студија.

Право на стипендију немају:

  • Студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-медицинске академије, за које су средстава у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по стицању одговарајућег звања и
  • Студенти који су навршили 27 година живота.

II Потребна документа

  1. Пријава која садржи личне податке студента (образац доступан на писарници Општинске управе Општине Топола)
  2. Потврда средње школе о просеку оцена или оверена фотокопија сведочанства из средње школе,
  3. Потврда факултета/ високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени најмање 8,00 током претходне школске године као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије,
  4. Доказ да у току студирања нису обновили више од једне године студија (оверена фотокопија индекса),
  5. Оверену фотокопију личне карте (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана) и
  6. Уверење о пребивалишту студента.

Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати у прописаној форми и оверени)

III Рок за подношење пријава

Пријаве на конкурс са прописаном документацијом подносе се у периоду од 29.12.2020. године до 19.01.2021. године и то непосредно на шалтерима писарнице Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I бр.9. Крајњи рок за подношење пријава је 19.01.2021. године, најкасније до 15h.

Кандидати који поднесу непотпуне пријаве, биће обавештени писменим путем да их допуне у року од 7 дана од дана пријема позива. Уколико у остављеном  року не изврше допуну, ове пријаве неће бити разматране.

IV Рок за обавештавање о резултатима Конкурса

Одлуку о додели стипендија, на предлог Комисије за доделу стипендија, доноси Председник општине, најкасније до 09.02.2021. године.

Студент који је нeзадовољан Одлуком  о додели стипендија може да уложи приговор Општинском већу општине Топола, у року од осам дана од дана објављивања Одлуке.

Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који у име Општине Топола потписује Председник општине Топола.

ТопПрес