Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Предмет подстицаја у складу са овим правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње јаких алкохолних пића који се односе на изградњу објеката, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње јаких алкохолних пића.

Трошкови који се односе на грађење и/или доградњу објекта сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног објекта. Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове, који су у потпуности реализовани у периоду од 15. новембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

За за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, а до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева, а до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Корисник подстицаја треба да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:
1) за инвестиције у изградњу објеката – 10.000.000 динара;
2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње јаких алкохолних пића – 5.000.000 динара;
3) за опште трошкове – 500.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 15.500.000 динара.

 

 

ТопПрес/ ГЗС