Топола – Председник општине Топола  дана 25.05. 2023. године расписује: Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса-акције „Општина Топола по мери грађана “

  1. 1. Опште напомене

Општина Топола суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење акције „ Општина Топола по мери грађана “ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина) у сарадњи са општином Топола, објављено је на сајту општине Топола. 

Конкурс спроводи Радно тело за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката и израде буџета (Даље: Радно тело).

Радно тело је у току поступка израде Правилника о укључивању грађана у буџетски процес одржао у периоду од 18.05.2023. до 22.05.2023. године 3 састанка са грађанима и то:

  • 05.2023. године са ђачким парламентом ,ученичком задругом и удружењем младих,
  • 05.2023. године са осетљивим групама (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи,роитељи деце са сметњама у развоју ),
  • 05.2023. године са удружењима грађана и представнисима месних заједница

Локална заједница је појам који укључује одређено подручје -улицу, део улице, блок зграда, стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате у комуналној инфраструктури као што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, и слично.

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана ( у даљем тексту :Група грађана) са подручја општине Топола окупљене око поднете иницијативе – пројекта,уз обезбеђивање најмање 5 потписа грађана на сеоском подручју, односно најамње  8 потписа грађана у градском подручју у  Тополи који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

За пројекте који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ) право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Топола окупљене око поднете иницијативе – пројекта, уз обезбеђивање најмање 3 потписа грађана који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

Припадност осетљивим групама грађана  провера радно тело по службеној дужности.

Потписници могу бити грађани који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Топола који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину на територији општине Топола.

Потврду о измиреном порезу не подносе грађани, већ их по службеној дужности прибавља Радно тело, односно Општинска управа-Одељење за буџет,финанаисје, привреду и друштвене делатности-одсек ЛПА.

Све предложене активности у оквиру пројекта се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини општине Топола. Надлежно одељење Општинске управе општине Топола – Одељење за комуналне делатности,грађевинско-урбанистичке,имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва и о томе издати одговарајући  доказ, без накнаде.

  1. Циљеви јавног позива

Циљеви акције „ Општина Топола по мери грађана “су:

– подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница,

– развој партнерских односа између грађана и општине Топола у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину,

– омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана који су исказали спремност на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројеката,

– подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.

  1. Финансирање пројеката

Пројекат се финансира са укупно 3.300.000,00 динара. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину.

Максимално 20% средстава биће одређено за финансирање пројеката који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ) .

Група грађана може поднети највише 1 пројекат.

Општина Топола суфинансира максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не може бити већи од 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта (група грађана) волонтерским радом, из сопствених средстава или кроз подршку локалних привредника.

Прихватљиви трошкови за суфинансирање из буџета општине Топола  укључују:

– трошкове пројектних активности које се спроводе на земљишту које је у јавној својини општине Топола,

– трошкове услуга у оквиру пројектних активности,

– трошкове набавке опреме,

– трошкове који директно произилазе из реализације пројекта.

Неприхватљиви трошкови- трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине Топола:

– зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,

– активности које се спроводе на земљишту које није у јавној својини општине Топола,

– пројекти са комерцијалним ефектима,

– пројектне активности који су претходне године већ биле финансиране,

– инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре,

– инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповину земље или зграда,

– активности путовања, студије, учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,

– организација манифестација,

– пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама,

– покривање губитака или дуговања,

– трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији) и

– активности пројекта који се већ финансирају из других извора.

Сви предложени пројекти који испуњавају конкурсне услове биће рангирани.

Одлука о избору пројеката за суфинансирање доноси Општинско веће на основу Предлога радног тела.

Подносилац предлога пројекта чији пројекат буде прихваћен за суфинансирање неће имати могућност управљања финансијским средствима, већ ће сва планирана плаћања вршити Општинска управа општине Топола.

  1. Правила јавног позива

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Топола окупљене око поднете иницијативе – пројекта, уз обезбеђивање најмање 5 потписа грађана на сеском подручју , односно најмање 8 потписа грађана у  градском подручју  у Тополи који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

За пројекте који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ) право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Топола окупљене око поднете иницијативе – пројекта, уз обезбеђивање најмање 3 потписа грађана који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

Потписници могу бити грађани који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Топола који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину на територији општине Топола.

Финансијску подршку општине Топола могу добити искључиво пројекти који се баве решавањем дела мањих проблема локалних заједница на територији општине Топола,на земљишту које је у јавној својини општине Топола и који:

-доводе до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице;

-укључују допринос заједнице(волонтерски рад,нефинансијску и финансијску подршку локалних привредника и слично);

-непосредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници;

-имају реалан приступ у решавању проблема локалне заједнице;

-на оржив начин дугорочно утичу на постизању позитивне друштвене промене,

-висина трошкова која је предвиђена пројектом мора да буде тржишно утемељена.

Примери прихватљивих активности:

-уређење паркова (израда стаза,набавка мобилијара,набавка садница);

-уређење дечијих игралиша (поправка постојећих игралишта,изградња нових игралишта,а у складу са тренутно важећим стандардима);

-уређење шеталишта

-уређење излетишта

-уређење неуређених зелених површина

-уређење спортских терена

-уређење прилаза за лица са инвалидитетом

-и сличне активности.

Пројекти се морају реализовати у року од 6 месеци од дана доношења одлуке.

  1. Процес подношења предлога пројекта

Подносилац предлога пројекта (група грађана) доставља следећу документацију:

-Попуњен формулар за пријаву предлога пројекта(може се преузети са сајта) са листом од најмање 5 потписа грађана на сеоском подручју ,најмање  8 потписа грађана у  градском подручју у Тополи или најмање 3 потписа грађана за пројекте који су у интересу осетљивих група, а који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину, са њиховим својеручним потписима.

-Буџет пројекта

– Подносилац предлога пројекта (група грађана) попуњава документа у електронској форми.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Топола или путем поште (препоручено) на адресу: Топола, улица Булевар краља Александра I бр.9, са назнаком ,, ЈАВНИ ПОЗИВ – АКЦИЈА „ОПШТИНА ТОПОЛА ПО МЕРИ ГРАЂАНА “ у ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ, са напоменом на предњој страни:

,, НЕ ОТВАРАТИ“

На задњој страни затворене коверте обавезно навести назив пројекта и име и презиме особе за контакт.Особа за контакт ће контактирати са Радним телом и обављати друге послове у име свих учесника.

Конкурс траје до  23.06. 2023. године.

Више детаља о Јавном позиву можете погледати ОВДЕ. 

ТопПрес