Укњижба некретнине у новоградњи за многе је постала једноставнија и бржа откако је Републички геодетски завод издао упутство да се за разлику у квадратури стана током изградње и у завршној фази не траже анекси уговора како би се исправила неслагања у површини. Јавни бележници подржавају упутство којим се мења досадашња пракса и истичу да оно убрзава и поједностављује процедуру укњижбе.

Станове сада уписују у катастар непокретности са површином из елабората геодетских радова који се доставља уз употребну дозволу, на крају изградње.

Употребна дозвола представља јавну исправу надлежног органа и у поступку уписа доказује чињенице које су у њој наведене – наводе у Јавнобележничкoj комори. – Она се издаје после техничког прегледа објекта и између осталог обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом, а што подразумева и дозвољено одступање у површини посебног дела.

Уговори о промету непокретности се од увођења јавног бележништва у правни систем Србије закључују код јавног бележника, који је дужан да провери форму и садржину уговора.

– Јавни бележник је дужан да провери документацију и да ли је за странку или за непокретност евидентирана нека забрана располагања – објашњавају у Јавнобележничкој комори. – Када утврдимо да нема правних препрека за закључивање уговора о промету непокретности, оверавамо уговор.

Странка се, после исплатецене у банци, враћа код бележника, да бипродавац оверио изјаву којом дозвољава купцу укњижбу права својине на купљеној некретнини. Одмах потом, у истом дану, јавни бележник шаље катастру податке који су неопходни за упис власништва. Решење о упису у катастар доноси РГЗ, на основу исправа које доставља јавни бележник, и шаље га директно уговорним странама.

Читав овај поступак знатно је убрзан откад јавни бележници у електронској форми шаљу исправе и податке ради уписа надлежној Служби катастра непокретности.

„Дивље“ не продају

Изменама Закона о озакоњењу забрањена је продаја нелегалних станова и кућа. У Јавнобележничкој комори кажу да ипак има покушаја продаје квадрата изграђених без дозволе.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости