Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла.

Правилником се ближе прописују објекти за производњу и промет хране животињског порекла који се региструју, односно одобравају, начин и поступак регистрације, односно одобравања објеката, изглед образаца захтева за упис објеката у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, као и садржина и начин вођења Регистра објеката и Регистра одобрених објеката.

Правно лице или предузетник, уписано у Регистар привредних субјеката подносе министарству надлежном за послове ветеринарства захтев за упис објекта у Регистар објеката.

После пријема захтева, Министарство проверава да ли је захтев правилно попуњен и на основу уредно поднетог захтева врши упис објекта у Регистар објеката и одређује регистарски број, који је јединствен за тај објекат.

У објектима се обавља контрола у року од три месеца од дана уписа у Регистар регистрованих објеката.

Слична је и процедура са објектима који се одобравају.

ТопПрес/ Извор: еКапија