У току је израда апликативних решења у складу са прописаним изменама, на порталу и у Јединственом информационом систему ЛПА.

До усклађивања електронских образаца са новонасталим изменама, пријава на Обрасцу 1. за 2024. годину се може поднети локалној пореској администрацији, непосредно или путем поште на адресу:

Општинска управа општине Топола

Одсек локалне пореске администрације

Краљице Марије бр.1

34310 ТОПОЛА

Пријава – Образац 1