Топола – Општина Топола објавила је јавни оглас о продаји непокретности у јавној својини општине, прикупљањем писаних понуда.

Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Топола, постојеће на К.П. бр. 815/6, уписане у ЛН бр. 810 КО Топола (Варош), које чине:

-Објекат – уписан као број зграде 1 – ПР, површине 395 м²;

-Објекат – уписан као број зграде 2 – ПР, површине 128 м²;

-Објекат – уписан као број зграде 3 – ПР, површине 40 м²;

-Објекат – уписан као број зграде 4 – ПР, површине 257 м²;

Градско грађевинско земљиште под зградама – објектима и уз зграду – објекат, које чини К.П. бр. 815/6, у укупној површини  0.60.38 ха.

Све наведене непокретности се отуђују као једна целина и не могу бити предмет појединачне продаје.

Основна намена парцеле према планском акту: услужно трговинске делатности, пословање, терцијарне делатности, велепродаја. Компатибилне намене парцеле према планском акту: становање, спорт и рекреација, јавне функције и службе, зеленило, туризам.

На парцели се не могу градити производни погони.

Непокретност која је предмет отуђења је комунално опремљена (ел. енергија, вода, фекална и атмосферска канализација, као и могућност прикључења на гас).

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретности које су предмет продаје, сваког радног рада до дана отварања понуда, у периоду од 10:00 до 12:00 часова, уз предходну најаву најмање два дана пре планиране посете. Заинтересована лица ради добијања додатних информација и обавештења у вези обиласка локације, могу се обратити на тел: 034/6811-008, 6811-017 – контакт: Милорад Трифуновић.

Заинтересована лица могу да врше увид у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности) сваког радног рада до дана отварања понуда, у периоду од 10:00 до 12:00 часова у згради Општинске управе општине Топола, канцеларија број 5- овлашћено лице: Виолета Говедарица.

Почетна купопродајна цена непокретности износи укупно 315.654,76 евра. Коначна купопродајна цена непокретности, која не може бити мања од почетне цене, биће утврђена након спроведеног поступка отуђења непокретности. Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се на рачун продавца општине Топола у динарској противвредности по званичном средњем курсу евра Народне банке Србије, на дан уплате. Рок плаћања купопродајне цене је 5 дана од дана закључења купопродајног уговора. Евентуални трошкови потврде уговора код јавног бележника и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Услови пријављивања

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Данас” који се дистрибуира на територији Републике Србије, званичном сајту општине Топола www.topola.rs и огласној табли Општинске управе општине Топола, односно до 29.11.2019. године, до 14,00 часова.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа и услове утврђене у продајној документацији, која откупе продајну документацију и која уплате депозит.

ТопПрес