Топола – Општина Топола расписала је конкурс за пољопривреднике којим остварују право на субвенције за следеће мере:

– Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

– Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

-Ископ/бушење бунара, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања

-Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер)

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у циљу побољшања расног састава говеда на територији општине, повећања производње, квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача и доприноса развоју матичне службе и матичења грла.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери су 1.300.000,00 динара.

Износ регреса за вештачко осемењавање говеда је 1.200,00 динара по приплодном грлу са ХБ бројем, што је око 70% вредности без ПДВ-а, у зависности од економске вредности вештачког осемењавања, за прво вештачко осемењавање  извршено у периоду од 16.10.2018. године до 15.10.2019. године.

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2019. године. Подносилац захтева може поднети више захтева, с тим да се право на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) за говеда одређеног ХБ броја може остварити само једном у периоду трајања конкурса.

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и економског оснаживања.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 1.800.000,00 динара и то за следеће инвестиције:

-Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу – конструкција за пластенике и стакленике, набавка високо квалитетне вишегодишње, вишеслојне фолије за пластенике,

-Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

За набавку конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике интензитет помоћи износи 75% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја по кориснику је 150.000,00 динара.

За куповину машина, уређаја и опреме за наводњавање усева интензитет помоћи износи 50% од  вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја по кориснику је 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а (износ појединачног рачуна већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а, односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а).

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2019. године.

Ископ/бушење бунара, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и економског оснаживања пољопривредног газдинства.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 500.000,00 динара

За ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања интензитет помоћи износи 50% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја  по кориснику је 100.000,00 динара.

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2019. године.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и повећање производње у сектору пчеларства.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 600.000,00 динара

Интензитет помоћи за набавку материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику:

– који има регистроване пчелињак/е од 20 до 39 кошница пчела износи 14.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

-који има регистроване пчелињак/е од 40 до 59 кошница пчела износи 21.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е од 60 до 79 кошница пчела износи 28.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е од 80 до 99 кошница пчела износи 35.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е са преко 100 кошница пчела износи 42.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без ПДВ-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без ПДВ-а).

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2019. године.

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе општине Топола на обрасцима који се могу преузети у електронском облику преко сајта општине Топола – www.topola.rs или лично на писарници Општинске управе општине Топола или канцеларијама број 23 и 24, улица Булевар Краља Александра I број 9. Додатне информације могу се добити на број телефона 034/6811-008

ТопПрес