Министарство финансија позвало је данас сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Србији, а још нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству, да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

„Подсећамо да су правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона о рачуноводству, најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 1. јануара 2023. године“, саопштило је Министарство финансија.

То значи, наводи се, да поменута правна лица и предузетници до тада морају имати издату дозволу за пружање рачуноводствених услуга од стране Коморе овлашћених ревизора и бити уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга који води Агенција за привредне регистре (АПР).

Према актуелним подацима из АПР-а, на дан 15. децембар 2021. године, дакле нешто више од 12 месеци пре истека поменутог рока, укупно су 543 правна лица и предузетника уписана у Регистар, чиме су ускладили своје пословање са овим законом.

Међутим, постоји значајно већи број правних лица и предузетника који још увек нису поднели захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга код Коморе, и самим тим нису уписани у поменути Регистар, те их Министарство финансија поново позива да то учине.

Додатно указујемо да вођење пословних књига и саставл?ање финансијских извештаја правно лице, односно предузетник, може поверити уговором у складу са законом, искључиво правном лицу или предузетнику који је уписан у Регистар.

За непоступање у складу са наведеним одредбама Закона о рачуноводству, овим законом су прописане новчане казне и то: 1.) од 100.000 до 3.000.000 динара привредни преступ за правно лице, 2.) од 20.000 до 150.000 динара привредни преступ за одговорно лице у правном лицу и 3.) од 100.000 до 500.000 динара прекршај за предузетника.

„Подсећамо и да је сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, који је донет на основу Закона, прописано да се почев од 1. јануара 2023. године финансијски извештај неће сматрати потпуним ако је састављен од стране правног лица, односно предузетника које није уписано у Регистар у случају када је вођење пословних књига поверено. У том случају АПР ће без одлагања такав извештај јавно објавити као непотпун“, саопштило је Министарство финансија.

ТопПрес/ Извор: Танјуг