Топола – Општина Топола је објавила Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Топола за 2023. годину, објављено је на сајту Општине Топола.

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Топола.

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида, постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,  постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице. Замене постојећег грејача простора на чврсто гориво,течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијимкотломна_гас. Замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно горивоили електричну енергију(котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу, уградња топлотних пумпи. Замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

 Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,  уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;

Укупно планирана бесповратна средства које општина заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе 10.000.000,00 милиона динара.

Општина има право да да повећа износ бесповратних средстава из става 1. овог одељка у складу са уговором о суфинансирању програма енергетске санацијe закљученим са Министарством рударства и енергетике.

За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта.

Максимални удео бесповратних средстава за појединачне мере из одељка I.Јавног позива износи до 50%од укупне вредности пројекта.

Поред могућности пријаве за појединачну меру/мере грађани имају могућност пријаве за један од пакета мера са вишим уделом бесповратних средстава. Предвиђена су три пакета мера: Основни, Стандардни и Напредни.Смисао Основног пакета је додатни подстицај смањењу потрошње енергије за грејање. Применом Стандардног пакета додатно се подстиче смањење загађења ваздуха и емисије СО2, док се у напредним пакету највиши удео бесповратних средстава даје за примену соларне енергије као обновљивог вида енергије. Максимални удео бесповратних средстава за пакете износи:

  • Основни пакет обухвата примену најмање две мере из одељка I. тач.1), 2) и 3) Јавног позива и ако је предвиђено Прилогом 2меру израде техничке документацијеиз одељка I.тачка 10)Јавног позива. За примену основног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 55% од укупне вредности пројекта;
  • Стандардни пакет чини Основни пакет коме је придодата мера 4) или мера 5) или мера 6) и/или 7) из одељка I.Јавног позива. За примену стандардног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 60% од укупне вредности пројекта;
  • Напредни пакет чини Стандардни пакет коме је придодата мера 8) и/или мера 9) из одељка I.Јавног позива. За примену напредног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 65% од укупне вредности пројекта

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља VII. Јавног позива достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВза суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Топола за 2023. годину – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон, 6811-587,6811-731 или  064/8614110, Гордана Вучићевић и електронску адресу: e-mail: gradjevinskainspekcija@topola.com.

ТопПрес