Новим законом о здравственом осигурању, који би Србија требало да добије средином године, односно 1. јуна 2021, први пут ће у правне прописе у Србији биће уведена дефиниција ретких болести, труднице ће због спречености да раде остварити право на накнаду без обзира на то да ли су им уплаћени доприноси, а пацијенти више неће морати да достављају потврду о боловању послодавцу, већ ће то уместо њих, електронским путем радити изабрани лекар. Дакле, нећете више морати по дознаке у дом здравља.

Ако нови закон буде усвојен, обрачун накнада зарада не би више требало да ради послодавац, већ ће то радити Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) који сада само контролише процес.

Труднице добијају накнаду без обзира на доприносе

Ако буде усвојен Нацрт новог закона, труднице ће остваривати сва права из обавезног здравственог осигурања, без обзира на то да ли им је послодавац уплатио доприносе или не.

„Предложено је да осигуранице у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, остварују права из обавезног здравственог осигурања, без обзира на то да ли је уплаћен доспели допринос, дакле и право на накнаду зараде због привремене спречености за рад, а што није случај према важећем решењу“, наводи се у образложењу.

Према тренутно важећем решењу, када нису уплаћени доспели доприноси за здравствено осигурање, трудница, у складу са посебним законом, може остварити право на здравствену заштиту и права на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите.

Стиже и Регистар особа оболелих од ретких болести

Такође, у образложењу Нацрта новог закона наводи се да се појавила потреба за даљим унапређењем система обавезног здравственог осигурања, која се огледа у одговарајућим решењима која се односе на остваривање права на накнаду зараде услед привремене спречености за рад услед болести или повреде, па су њиме предложена нова решења којима се олакшава остваривање тог права осигураницима, као и послодавцима.

Планирано је, по први пут, увођење дефиниције ретких болести у правне прописе Републике Србије. То би заправо било спровођење једне од активности Програма за ретке болести у Србији за период 2020-2022. године са Акционим планом.

„У циљу спровођења ове активности, Радна група за праћење и координисање имплементације Програма за ретке болести једногласно је заузела став да се ретке болести дефинишу на начин наведен у Нацрту закона“, наводи се у образложењу и додаје да је дефиниција ретких болести основ да Србија добије и регистар лица оболелих од њих.

„Неопходно је да поменута дефиниција буде део решења садржаних у Нацрту закона, пошто је она основ за формирање регистра лица оболелих од ретких болести, који ће омогућити сагледавање учесталости, распрострањености, трајања, исхода, демографских, клиничких и других карактеристика лица оболелих од ретких болести“, стоји у образложењу.

Иначе, ретке болести су оне које погађају мање од пет лица на 10.000 становника.

Лекар шаље дознаке послодавцу

У Закону би требало да буде измењен и члан 17, који се односи на потврде о боловању. Предлог је да осигураник, односно члан његове породице, не доставља потврду о привременој спречености за рад послодавцу, већ ће ту информацију електронским путем достављати изабрани лекар послодавцу.

Чланом 17. Нацрта предлаже се брисање одређених одредаба у Закону о раду, а којом је била прописана дужност запосленог да послодавцу достави потврду о привременој спречености за рад у року од три дана, с обзиром на то да се овим нацртом предлажу нова решења баш у погледу те обавезе запосленог. Сада ће уместо њега, а уз његову сагласност, информацију о привременој спречености за рад, послодавцу електронским путем ће достављати изабрани лекар“, стоји у Нацрту новог закона.

Обрачун накнаде вршиће РФЗО

Такође, послодавац више неће обрачунавати накнаде зараде, већ ће то ради Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), који је до сада вршио контролу обрачуна, на основу података о уплаћеним порезима и доприносима за тог осигураника, а које добија службеним путем од Пореске управе.

Тај обрачун, као и саму накнаду зараде, како је предложено, Републички фонд за здравствено осигурање доставља, односно уплаћује послодавцу у краћем року (15 дана), у односу на важеће решење (30 дана). На тај начин избегнуто је двоструко вршење обрачуна накнаде зараде и читав поступак је поједностављен“, истиче се у образложењу предложених решења за нови Нацрт Закона о здравственом осигурању.

Примена од 1. јуна

Након завршетка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника и сачинити извештај у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Нови Закон ступио би на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењивао би се од 1. јуна 2021. године.

Постојећи Закон о здравственом осигурању примењује се од 11. априла 2019. године.

У јавној расправи која траје до 28. фебруара могу да учествују представници државних органа, јавних служби, представници здравствених установа, стручна јавност, удружења и други заинтересовани грађани.

 

ТопПрес / Извор: Блиц