У априлу ИПАРД позив за изградњу фарми, на време се припремите

У априлу ИПАРД позив за изградњу фарми, на време се припремите

Позив из Мере 1 ИПАРД програма који се односи на изградњу и опремање фарми, као и за набавку механизације за сточарску производњу очекује се у априлу ове године, ако буде по плану ИПАРД јавних позива за 2021. С обзиром на то да је реч о захтевним пројектима, будући инвеститори би требало да крену са припремом за реализацију. Позив ће обухватити широк спектар инвестиција за које се из ИПАРД фонда може добити подршка до 65 одсто или до 70 одсто за улагања у планинским подручјима. Прихватљиви су трошкови изградње складишних капацитета, хладњача, подизања и опремања воћњака, пластеника, постављање система за наводњавање. Право на ИПАРД подстицаје за изградњу фарми имају носиоци пољопривредних газдинстава, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Дакле, могу да конкуришу и предузећа – микро, мала и средња, под условом да имају регистрована газдинства.
Листа прихватљивих трошкова по секторима је обимна и обухвата велики број инвестиција. Расписивање јавног позива из мере Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава очекује се почетком априла али томе ће претходити објављивање правилника који се односи на ту меру. Под условом да не буде измена правилника доносимо основне информације о условима конкурисања. Иначе, за овај позив из ИПАРД фонда, који ће осим изградње и опремања објеката обухватити и набавку пољопривредне механизације, издвојено је највише пара до сада – 6,6 милијарди динара. Повраћај, у зависности од врсте улагања, иде и до милион евра.

У сектору млека биће дозвољена изградња објеката за смештај музних крава, укључујући објекте за мужу, осемењавање, смештај машина и опреме… Такође, изградња објеката на фарми за чување хране за стоку, изградња ограда око фарме, унутрашње путне мреже…Преко ИПАРД-а моћи ће набавити и опрема за мужу, хлађење и чување млека, машине за транспорт и складиштење сточне хране… Укључена су и специјализована возила за транспорт сировог млека.

У сектору меса дозвољена је изградња објеката за тов и смештај стоке, објеката за чување сточне хране, подне решетке, опрема за прасилишта, товилишта… Такође, машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење сточне хране, приколице за прикупљање сена, мешаоне за припрему сточне хране…
За одобрење пројеката у сектору меса неопходно је да подносилац захтева у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд, то јест објекат капацитета до 1.000 говеда на крају инвестиције, до 1.000 оваца или коза на крају инвестиције, до 400 крмача на крају инвестиције, до10.000 товних свиња на крају инвестиције, до 50.000 бројлера по турнусу на крају инвестиције.
Они који имају више животиња од тога могу да конкуришу само за изградњу складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

У сектору млека могу да конкуришу они који у регистру имају пријављен одговарајући сточни фонд, односно до 300 млечних крава, обележених и у складу са законом којим се уређује ветеринарство. Они који имају више од 300 млечних крава, остварују право на одобравање пројекта само за инвестиције у изградњи и/или реконструкцији складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Важећим правилником за Меру 1 прописани су посебни услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору меса који предвиђају да подносилац захтева за ИПАРД подстицаје у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају), као и да има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то капацитета:до 1.000 говеда или 1.000 оваца и коза, 400 крмача, 10.000 товних свиња или 50.000 бројлера по турнусу.
За пријаву сточног фонда и добијање ХИД броја газдинства у регистру који води Управа за ветерину неопходно је да на газдинству постоје одговарајуће животиње. Овај ХИД број газдинства са одговарајућом врстом и бројем животиња пријављује се затим и у Регистар пољопривредних газдинстава.
У складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, надлежни орган решењем утврђује капацитет објекта.
Како се у конкретном случају ради о товним грлима чији број се мења у току године, за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору меса потребно је да подносилац захтева има објекат наведеног капацитета одговарајуће врсте животиња. У тренутку контроле захтева на лицу места капацитет овог објекта не мора бити попуњен, с тим да се број грла у наведеном објекту у току године проверава и увидом у одговарајуће исправе о кретању животиња и службене евиденције надлежних ветеринарских органа. При томе, број животиња у конкретном случају мора да се креће у оквиру наведених граница прописаних Правилником.

Овде треба напоменути да је за разлику од наведених посебних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору меса, у сектору млека прописан само услов у погледу броја млечних крава без обзира на капацитет објекта, што конкретно значи да подносилац захтева у сваком тренутку током поступка за остваривање права на ИПАРД подстицаје у сектору млека мора да има прописан број млечних крава.

 

ТопПрес/ ГЗС

KOMENTARI