foto institut za vocarstvo u cacku foto institut za vocarstvo u cacku

Ча­чак – Иона­ко број­на по­ро­ди­ца шљи­ва ство­ре­них у Чач­ку до­би­ла је ових да­на две при­но­ве, див­ну и пе­тру. Ауто­ри пр­ве је­су До­бри­во­је Ога­ша­но­вић (поч.), др Дар­ко Је­вре­мо­вић и др Ива­на Гли­шић, дру­гу су ство­ри­ли До­бри­во­је Ога­ша­но­вић, др Не­бој­ша Ми­ло­ше­вић и др Ми­ле­на Ђор­ђе­вић.

Зру у дру­гој де­се­то­днев­и­ци сеп­тем­бра, ве­о­ма су от­пор­не на бо­ле­сти ко­је на­ме­ће да­на­шња при­ро­да и оче­ку­је се да ско­рих да­на Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де у Ча­чак до­ста­ви ре­ше­ње Ко­ми­си­је за при­зна­ва­ње сор­ти за но­вај­ли­је.

Про­сеч­на ма­са див­ни­ног пло­да је 24,03 гра­ма, ра­но сту­па у фа­зу пу­не род­но­сти, ре­дов­но и обил­но ра­ђа, са­др­жи 12,45 од­сто укуп­них ше­ће­ра. Слич­но је с пе­тром, са­мо што њен плод те­жи 26,20 гра­ма, уз 12,95 по­сто­та­ка ше­ће­ра.

Пр­ва је на­ста­ла укр­шта­њем со­ра­та стен­ли и ча­чан­ска ра­на, дру­га од стен­ли­ја и опа­ла

ТопПрес/ Извор: Политика, Гвозден Оташевић