Нотари предали 3.200 захтева

Нотари предали 3.200 захтева

Јaвни  бележници су током првих пет дана примене Закона о катастру, по службеној дужности, поднели 3.200 захтева за упис непокретности. Поједини од пристиглих предмета, имали су и попуњену пореску пријаву. До измене Закона о порезу на имовину, купци некретнина могу и даље сами да пријављују порез, а када заживи нова верзија прописа – то ће бити обавеза нотара. Циљ реформе је да се грађанима поједноставе процедуре, држава побољша наплату јавних прихода, а на крају повећа правна сигурност.

Међу запосленим у локалним пореским управама, током прошле недеље грађани су углавном сами пријављивали порез. Пријаву су могли да им попуне нотари, али је већина клијенте послала на шалтер порезника. Бележници, тренутно обавештавају катастар, а катастар порезнике да ће купци сами поднети пријаву.

– Ефекти новог система ће се тек видети – сматра Борко Драшковић, директор РГЗ. – Успоставили смо једношалтерски систем. Грађани одлазе код нотара, а он прослеђује документацију РГЗ. У будућности ће документацију прослеђивати и локалним пореским управама ради утврђивања пореза на имовину. Нотари нам сада шаљу документацију, доказ о уплаћеним таксама, као и пореске пријаве, које ми допуњавамо подацима о процени вредности непокретности и прослеђујемо Пореској управи ради одређивања пореза на пренос апсолутних права. Новина је и да су у систем увезана локална комунална предузећа да бисмо спречили да се од некадашњих власника наплаћују дугови за комуналне услуге неуписаних купаца.

Министарство грађевинарства и НАЛЕД јуче су организовали обуку о спровођењу нових решења у пракси за запослене у пореским администрацијама и катастру.

– Кључни проблеми које закон треба да реши су релативно дуго чекање на упис својинских права, велика учесталост и дуго трајање административних и судских поступака у вези са имовинско-правним односима – истиче Јованка Атанцковић, помоћник министра грађевинарства. – Треба да реши и ограничене капацитете Службе за катастар непокретности да благовремено решава захтеве.

ШТА РГЗ НЕ ПРОВЕРАВА?

Нови Закон о катастру предвиђа да РГЗ не проверава испуњеност права на упис када захтев подносе обвезници уписа – нотари, судови, извршитељи, локалне самоуправе и центри за социјални рад. Аутори закона објашњавају да се подразумева да су они проверили законитост. Катастар није дужан да проверава основаност власништва, али ако утврди да упис није законит, уписује забележбу и прослеђује случај надлежном тужилаштву.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости

KOMENTARI