Топола – На основу Одлуке о покретању поступка отуђења-продаје возила у јавној својини општине Топола број 404-156/2020-05-III од 15.06.2020.године, Комисија образована за спровођење поступка отуђења службених возила Решењем Општинског већа општине Топола број 020-233/2019-05-III од 31.07.2019.године објављује Јавни позив II  за отуђење службених возила путем прикупљања писмених понуда, објављено је на сајту општине Топола.

Отуђују се службена возила у власништву Општине Топола:

  • Путнички аутомобил марке ,,Застава 101,, модел Скала 55. број шасије VX1128A0001110496, број мотора 128A0641612669, година производње 2006, регистарска ознака ТО004UR;
  • Путнички аутомобил марке ,,Застава,, модел Корал ИН 1.1, број шасије VX1145A0001104303, број мотора 128А0641610464, година производње 2007, регистарских ознака ТО001PB.

Позивају се сва  правна и физичка лица заинтересована за учешће у поступку отуђења службених возила да доставе своје писмене понуде на писарницу Општине Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола, до 18.09.2020.године, до 12,00 часова .

Понуду доставити на обрасцу који је саставни део овој Јавног позива, у затвореној коверти са потребним прилогом. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.

За свако од службених возила која су предмет отуђења доставља се посебна понуда. Уколико један понуђач даје понуда за оба возила, попуњава посебан образац понуде за свако од возила, али може оба обрасца доставити у једној коверти.

Почетна цена службених возила из члана 1.овог Јавног позива утврђена  од стране АМСС износе:

-За путнички аутомобил марке ,,Застава 101“ модел Скала 55 почетна цена 62.483,34 динара;

-За путнички аутомобил марке ,,Застава“ модел Корал ИН 1.1 почетна цена 73.487,99 динара.

Предметно возило се може погледати сваког радног дана у времену од 08,00-14,00 часова.

Приликом продаје возило се купује по принципу виђено-купљено,па се накнадне рекламације не уважавају. Купљено возило се преузима у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора о купопродаји.

Отварање писмених понуда ће бити одржано 18.09.2020.године са почетком у 13,00 часова у просторијама Општинске управе Општине Топола,ул. Булевар Краља Александра број 9.

Све додатне информације могу се добити на телефон број 034/811-008 локал 112 сваког радног дана од 07,00-15,00 часова. Контакт особа: Мирјана Ћирић.

ТопПрес