foto tanjug jaroslav papfoto tanjug jaroslav pap

Оп­шти­не у Ср­би­ји у про­те­клих шест го­ди­на ис­пла­ти­ле су гра­ђа­ни­ма нај­ма­ње 25 ми­ли­о­на евра од­ште­те због ује­да па­са лу­та­ли­ца, а ка­ко би се ко­нач­но ста­ло на пут том про­бле­му, Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де из­дво­ји­ће по­себ­на сред­ства у на­ред­ном бу­џе­ту, ис­та­као је за „По­ли­ти­ку” ми­ни­стар Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић. Он је на­гла­сио да је реч о ве­о­ма зна­чај­ном про­бле­му, ко­ји му­чи го­то­во све ло­кал­не са­мо­у­пра­ве у зе­мљи, јер је за че­ти­ри-пет го­ди­на 77.500 гра­ђа­на стра­да­ло од на­па­да не­збри­ну­тих па­са.

Ка­ко ис­ти­че ми­ни­стар, оп­шти­не са ви­ше од 50.000 ста­нов­ни­ка не­ка­ко се и бо­ре про­тив па­са лу­та­ли­ца, док ло­кал­не са­мо­у­пра­ве ко­је не­ма­ју то­ли­ко жи­те­ља не­ма­ју баш ни­ка­кву так­ти­ку за бор­бу про­тив ових жи­во­ти­ња, па чак ни основ­на сред­ства, као што су чи­та­чи за ми­кро­чи­по­ве ко­ји­ма се оне обе­ле­жа­ва­ју.

ТопПрес/ Извор: Политика, Драгана Јокић Стаменковић